0
0

اصل وارن بافت

چکیده:

بافت و بسیاري دیگر از نابغه هاي سرمایه گذاري از صفر شروع کردند و تنها از راه سرمایه گذاري به ثروت هاي میلیارد دلاري دست یافتند. جالب است که روش ها و استراتژي هاي این افراد بسیار متفاوت از یکدیگرند. اما حتماً نقاط مشترکی در روش کار این افراد وجود دارد که باعث موفقیت چشمگیر و بی نظیر آنها شده است. مارك تایر در این مجموعه کم نظیر با گردآوري «23 اصل و 7 اشتباه بزرگ» نشان می دهد اصولی که بافت و دیگران را به ثروتمندترین سرمایه گذاران دنیا تبدیل کرد، همان روش هاي ذهنی و استراتژي هایی است که این افراد ایجاد کرده و در مدت 50 سال به انجام آنها پایبند بوده اند. پس از خواندن کتاب، استراتژي هاي خود را در مقابل اصول گفته شده قرار دهید تا دریابید چه اندازه با موفق ترین سرمایه گذاران دنیا همسو هستید.

درباره وارن بافت

وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار جهان در 50 سال اخیر به شمار می رود. وي در سال 1930 در آمریکا متولـد شـد و فعالیت مالی خود را از فروش نوشابه و روزنامه و امثال آن در پیاده رو خیابان ها آغاز کرد. وي با بیش از 47 میلیارد دلار ثروت، ثروتمندترین سرمایه گذار جهان و سومین مرد ثروتمند دنیا بـه شـمار مـی رود . فلسـفه سـرمایه گـذاري وي بـر «سرمایه گذاري بر مبناي ارزش» و سودآوري آتی شرکت ها استوار است. در سال 2007 ،مجله تایم وي را به عنوان یکی  از صد تاثیرگذارترین شخصیت هاي تاریخ جهان معرفی کرد. در نقل قولی معروف، بافت معاملات سهام را بهترین گزینـه براي سودآوري دانست.

خلاصه 23 اصل سرمایهگذاري

روش پیروزمندانه شماره 1

حفظ سرمایه همیشه اولویت اول است. سرمایه گذار خبره: براین باور است که همیشه اولویت اول حفظ سرمایه است. این باور زیر بناي روش سرمایه گذاری او میباشد. سرمایه گذار بازنده: از سرمایه گذاري تنها یک هدف دارد (به دست آوردن پول زیاد) در نتیجه غالبا در حفظ سرمایه با شکست مواجه میشود .

روش پیروزمندانه شماره 2  

اجتناب از ریسک به صورت جدی. سرمایه گذار خبره:در نتیجه مخالف ریسک است .سرمایه گذار بازنده: فکر میکند که سودهای کلان تنها از طریق پذیرش ریسک های بزرگ بدست می آیند.

روش پیروزمندانه شماره3

فلسفه سرمایه گذاری مخصوص به خود را طرح کنید. سرمایه گذار خبره:فلسفه سرمایه گذاري مخصوص به خود را طرح کرده است، که گویاي شخصیت، توانایی ها و اهداف او می باشد . در نتیجه، ممکن نیست که سرمایه گذاران بسیار موفق، فلسفه هاي سرمایه گذاري مشابه ای داشته باشند. سرمایه گذار بازنده: یا هیچگونه فلسفه سرمایه گذاري ندارد و یا از فلسفه سرمایه گذاري شخص دیگري استفاده میکند.

روش پیروزمندانه شماره 4

براي انتخاب، خرید، و فروش سهام، سیستم شخصی خودتان را طراحی کنید.سرمایه گذار خبره: او سیستم شخصی خود را براي انتخاب، خرید، و فروش سرمایه گذاري ها ایجاد کرده و آزمایش کرده است.سرمایه گذار بازنده: هیچگونه سیستمی ندارد. یا سیستم شخص دیگري را اتخاذ کرده است، بدون آنکه آن را آزمایش و یا با شخصیت خود سازگار کند . (هنگامی که چنین سیستمی براي او مؤثر واقع نمیشود، سیستم دیگري را اتخاذ میکند که آن هم موثر واقع نمیشود).

روش پیروزمندانه شماره 5

تا آن اندازه که میتوانی خرید کن.سرمایه گذار خبره: به تنوع بخشی اعتقاد ندارد. در صورتی که یک سرمایه گذاري، معیارهاي او را داشته باشد، همیشه تا آن اندازه که می تواند، به خرید آن میپردازد.سرمایه گذار بازنده:اعتماد به نفس لازم براي انجام یک سرمایه گذاري بسیار بزرگ را ندارد.

روش پیروزمندانه شماره 6

تنها بر روي چیزي که درك میکنی سرمایهگذاري کن.سرمایه گذار خبره: تنها بر روي چیزي که درك می کند،
سرمایه گذاري انجام میدهد.سرمایه گذار بازنده: نمیداند که یکی از پیش نیازهاي ضروري موفقیت، داشتن درك عمیق از کاري است که انجام میدهد. به ندرت متوجه می شود که موقعیت هاي سودمند در حوزه تخصصی خود او وجود دارد.

روش پیروزمندانه شماره7

بر میزان بازدهاي که پس از پرداخت مالیات به دست میآید، تمرکز کنید.سرمایه گذار خبره: از پرداخت مالیات و دیگر هزینه هاي داد و ستد متنفر است و فعالیت هاي خود را به گونهاي تنظیم میکند که پرداخت مالیات خود را به طور قانونی به پایین ترین حد برساند.سرمایه گذار بازنده: متوجه تاثیر منفی مالیات ها و هزینه هاي معاملات بر عملکرد سرمایه گذاري در بلندمدت نیست و یا آن را نادیده میگیرد.

روش پیروزمندانه شماره 8

از سرمایه گذاري در بخشهایی که با معیارهایتان سازگار نیست، اجتناب کنید. سرمایه گذار خبره: از سرمایه گذاري در بخشهایی که با معیارهایش سازگار نیست، اجتناب م یکند . « نه » میتواند به آسانی به هر چیز دیگري بگوید.سرمایه گذار بازنده:هیچ معیاري ندارد، یا معیارهاي دیگران را « نه » ، اتخاذ میکند. نمیتواند به طمع خود
بگوید.

روش پیروزمندانه شماره 9

تحقیقات خود را انجام دهید. سرمایه گذار خبره: بطور مستمر در پی فرصت هاي سرمایه گذاري جدید است که با معیارهاي او همخوانی داشته و کاملاً بر پایه تحقیقات خودش باشند. تنها به صحبتهاي سرمایه گذاران و تحلیل گرانی گوش میدهد که دلایل پرمحتوا و قابل احترامی دارند.سرمایه گذار بازنده: به دنبال یک فرصت یک به هزار است که وي را در مسیر آسانتر قرار دهد . در نتیجه نقطه اوج فعالیتهاي » همیشه به دنبال است. همیشه به هر که ظاهرش « ماهیانه باشد، گوش میدهد . به « متخصص ها » شبیه ندرت پیش از خرید مطالعهاي عمیق و اساسی انجام میدهد. تمام تحقیقات او منحصر به پیشنهادي از سوي یک « داغ » آخرین نکته کارگزار، مشاور یا روزنامه روز قبل است.

روش پیروزمندانه شماره 10

بی اندازه صبور باشید .سرمایه گذار خبره: این صبر را دارد که در هنگام عدم یافتن یک سرمایه گذاري منطبق با معیارهایش، به انتظار بنشیند تا موردي را بیابد که مطابق معیارهایش باشد.سرمایه گذار بازنده: تصور میکند در همه حال باید در بازار مشغول انجام کاري باشد.

روش پیروزمندانه شماره 11

فورا اقدام کنید. سرمایه گذار خبره: به محض تصمیم گیری اقدام میکند. سرمایه گذار بازنده: کارها را به تعویق می اندازد.

روش پیروزمدانه شماره 12

یک سرمایه گذاري موفق را تا زمانی نگه دارید که دلیل از پیش تعیین شدهاي براي فروش آن داشته باشید.سرمایه گذار خبره: یک سرمایه گذاري موفق را تا زمانی نگه میدارد که دلیل از پیش تعیین شده براي خروج از سرمایه گذاري بوجود آید.سرمایه گذار بازنده: به ندرت قانون از پیش تعیین شدهاي براي به دست آوردن سود دارد. اغلب میترسد که سود کم به زیان تبدیل گردد. بنابراین سرمایه گذاري خود را به پول نقد تبدیل می کند و همواره سودهاي کلانی را از دست می دهد . در سال 2000 اطلاعات بایگانی شده برکشایر در کمیسیون بورس و اوراق بهادار)، آشکار ) SEC ساخت که برکشایر مقدار زیادي از سهام خود در دیزنی را فروخته است . در مجمع سالیانه برکشایر در سال 2002 ، سهامداري از بافت سوال کرد که چرا این سهام را فروخته است . سیاست بافت این است که او هرگز درباره سرمایه گذاري هایش نظري نمی دهد، بنابراین ما نسبت به ویژگیهاي » : غیر مستقیم پاسخ داد «. رقابتی شرکت نظري داشتیم که تغییر کرد»

روش پیروزمدانه شماره 13

از سیستم خود مصرانه پیروی کنید.سرمایه گذار خبره: از سیستم خود مصرانه پیروي میکند.سرمایه گذار بازنده: دائماً سیستم خود را زیر سوال می برد – البته اگر سیستمی داشته باشد. معیارها و اهدافش را براي توجیه کارهایش تغییر میدهد.

روش پیروزمدانه شماره 14

اشتباهات خود را بپذیرید و فوراً آنها را اصلاح کنید.سرمایه گذار خبره: او می داند که ممکن است اشتباه کند لحظه اي که متوجه اشتباهاتش میشود، آنها را اصلاح میکند. در نتیجه به ندرت پیش میآید که مشکلات او چیزي بیش از زیانهاي کوچک باشد.سرمایه گذار بازنده: دست از سرمایه گذاری هایی که در انها شکست خوره نمی کشد و امیدوار است که بتواند ضررش را جبران کند در نتیجه اغلب از زیان های بزرگ رنج میبرد.

روش پیروزمدانه شماره 15

اشتباهات را به تجربیات آموزنده تبدیل کنید.سرمایه گذار خبره:همواره به اشتباهات به عنوان تجربیات آموزنده مینگرد .سرمایه گذار بازنده:  هرگز به اندازه کافی به یک روش نمیپردازد تا بفهمد چگونه آن را بهبود بخشد. همواره به  دنبال «. یک راه حل سریع و آسان است »

روش پیروزمدانه شماره 16

هزینه هاي خود را بپردازید.سرمایه گذار خبره:سود وي با افزایش تجربهاش افزایش مییابد و اکنون با صرف وقت کمتر درآمد بییشتري کسب میکند «او هزینه هاي خود را پرداخته است».سرمایه گذار بازنده: نمیداند که پرداخت هزینه ها یک ضرورت است. به ندرت از تجربیات خود درس میگیرد… و بر تکرار اشتباهاتش اصرار میورزد تا آنجا که همه چیز خود را از دست میدهد.

روش پیروزمدانه شماره 17

هرگز در مورد کاري که در حال انجام آن هستید چیزي نگویید.سرمایه گذار خبره:تقریباً هیچگاه درباره کاري که در حال انجام آن است با کسی سخن نمیگوید. به اینکه دیگران در مورد تصمیمات سرمایهگذاري او چه فکري میکنند، علاقهاي ندارد و خود را درگیر آن نمیکند .سرمایه گذار بازنده:  همواره در مورد سرمایه گذاريهاي فعلی اش با سایرین صحبت میکند و به جاي آنکه تصمیمات خود را با واقعیت بسنجد، آنها را با نظرات دیگران محک میزند.

روش پیروزمدانه شماره 18

بدانید که چگونه کارهاي خود را به دیگران بسپارید.سرمایه گذار خبره: اغلب مسئولیتهاي خود و یا حتی همه آنها را با موفقیت به دیگران میسپارد. سرمایه گذار بازنده: مشاوران و مدیران سرمایه گذاري را به همان روشی که تصمیمات سرمایه گذارياش را میگیرد، انتخاب میکند.

روش پیروزمدانه شماره 19

بسیار پایین تر از سطح ثروت خود زندگی کنید.سرمایه گذار خبره: بسیار پایینتر از سطح ثروت خود زندگی
میکند.سرمایه گذار بازنده: احتمالاً فراتر از سطح ثروت خود، زندگی میکند (اغلب مردم چنین کاري میکنند).

روش پیروزمدانه شماره 20

پول عامل اصلی نیست . سرمایه گذار خبره: برای اشتیاق و کامیابی خود سرمایه گذاری میکند و نه برای پول. سرمایه گذار بازنده:به واسطه پول، انگیزه پیدا می کند، و تصور میکند که سرمایهگذاري راهی سریع براي دستیابی آسان به ثروت است.

روش پیروزمدانه شماره 21

عاشق کاري باشید که انجام میدهید و نه عاشق چیزي که دارید.سرمایه گذار خبره: از لحاظ احساسی با فرآیند سرمایه گذاري درگیر شده است (و رضایت و خرسندي خود را از آن کسب میکند)، و قادر است از هر گونه سرمایه گذاري شخصی دوري گزیند.سرمایه گذار بازنده: عاشق سرمایه گذاری های خود میشود.

روش پیروزمدانه شماره 22

تمام فکر و ذکر خود را به سرمایه گذاری اختصاص میدهد. سرمایه گذار خبره: در تمام مدت شبانه روز به فکر سرمایه گذاری است. سرمایه گذار بازنده: فکر و زمان خود را کامل به رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود اختصاص نمی دهد.( حتی اگر بداند که آن اهداف چه چیزهایی هستند)

روش پیروزمندانه شماره23

سرمایه خود را در جریان فعالیت اصلی خود قرار دهید. سرمایه گذار خبره: پول خود را در همان حوزه هایی که بیش از همه دوستشان دارد، صرف میکند. براي مثال، وارن بافت 99 درصد از سرمایه خود را در سهام برکشایرهاثوي قرار داده است، به همین ترتیب جورجی شوارتز بیشتر حجم پول خود را در صندوق کوآنتوم حفظ میکند. براي شوارتز و بافت سرنوشت دارایی شخصی خودشان با سرنوشت دارایی افرادي که پول خود را به مدیریت آنها واگذار کردهاند، یکسان است. سرمایه گذار بازنده: در میان سرمایه گذاري ها، مقادیري کمی به سرمایه خود اضافه می کند  در واقع، فعالیتهاي سرمایه گذاري او غالباً براي ثروتش مخاطره آمیز است. وجوه مورد نیاز سرمایه گذاريهاي خود (و جبران زیان هاي خود) را از جاي دیگري همچون سود هاي تجارت، حقوق، صندوق بازنشستگی، برنامه هاي پاداش دهی شرکت و … ، تأمین میکند.

 

23 اصل وارن بافت

خلاصه 7 اشتباه نابخشودنی

*گناه نابخشودنی شماره 1 در سرمایه گذاري
باور داشتن این موضوع که براي بدست آوردن بازدههاي بیشتر، باید حرکت بعدي بازار را پیشبینی کرد.
واقعیت:
سرمایه گذاران بسیار موفق در پیشبینی حرکت بعدي بازار، هیچگونه برتري نسبت به
من یا شما ندارند.

*گناه نابخشودنی شماره 2 در سرمایه گذاري
اگر من نمیتوانم بازار را پیشبینی کنم، حتماً شخصی هست که بتواند این کار :« مشاور » باور را انجام دهد تمام کاري که باید انجام دهم، پیدا کردن آن شخص است.
واقعیت:
اگر شما بتوانید واقعاً آینده را پیشبینی کنید، آیا آگاهی خود را از روي پشت بامها به همه اعلام میکنید؟ یا آنرا به هیچکس نمیگوئید با ارائه درخواست خرید به شرکت کارگزاري و انجام معامله پول زیادي بدست میآورید؟ فروپاشی » ، الاین گارزارلی، یک تحلیلگر تکنیکال ناشناس بود که در 12 اکتبر 1987
را پیشبینی کرد. این پیشبینی دقیقاً یک هفته پیش از « مالی قریب الوقوعی در بازار سهام دوشنبه سیاه اکتبر بود.

*گناه نابخشودنی شماره 3 در سرمایه گذاري

باور این موضوع که اطلاعات داخلی راه بدست آوردن پول کلان میباشد.
واقعیت:
وارن بافت، ثروتمندترین سرمایهگذار دنیا است. منبع مورد علاقه او براي کسب رهنمودهایی براي سرمایهگذاري، معمولاً به طور مجانی در دسترس است: گزارشات سالیانه شرکتها!

*گناه نابخشودنی شماره 4 در سرمایه گذاري

تنوع بخشی (متنوع سازي پورتفو)
واقعیت:
سابقه خیره کننده وارن بافت، از تشخیص تعداد محدودي سهم هاي برجسته و سپس سرمایه گذاري کلان تنها در همین چند شرکت، ناشی میشود.

*گناه نابخشودنی شماره 5 در سرمایه گذاری

باور این موضوع که براي بدست آوردن سودهاي بزرگ باید ریسکهاي بزرگ انجام داد.
واقعیت:
همچون کارآفرینان، سرمایه گذاران موفق نیز به شدت مخالف ریسک هستند و هر کاري بتوانند انجام میدهند تا از ریسک اجتناب کنند و زیان را به حداقل برسانند.

*گناه نابخشودنی شماره 6 در سرمایه گذاري

شخصی در جایی، سیستمی بوجود آورده است با :« سیستم » باور داشتن به وجود یک برخی از پیچیدگیهاي خاص در تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادي، معاملات کامپیوتري، مثلث هاي گان، یا حتی طالع بینی که سود سرمایهگذاري را تضمین میکنند.
واقعیت:
این باور، یکی از پیامدهاي باور داشتن کلام مشاور است اگر یک سرمایه گذار بتواند تنها به سیستم یک مشاور دسترسی پیدا کند، قادر خواهد بود به همان میزانی که مشاور میگوید پول درآورد. آسیبپذیري منطقی گسترده در مورد این گناه نابخشودنی در سرمایه گذاري این است که چرا افرادي که سیستم هاي مربوط به معامله را میفروشند، پول خوبی بدست میآورند.

*گناه نابخشودنی شماره 7 در سرمایه گذاري

باور به اینکه شما میدانید در آینده چه چیزي رخ میدهد و مطمئن بودن از اینکه بازار درستی باور شما را اثبات کند. ،« بطور اجتناب ناپذیر » باید
واقعیت:
این باور یکی از ویژگیهاي عادي کسانی است که اشتیاق بیش از حدي به سرمایه گذاري سهام به سطح بالاي » : دارند. تقریباً همه با ایروینگ فیشر موافق بودند، هنگامی که او مدعی شد ! دقیقاًچند هفته قبل از فروپاشی مالی بازار سهام در سال 1929 «. جدیدي رسیده است
هنگامی که در دهه 1970 ارزش طلا افزایش یافت، باور اینکه بوجود آمدن تورمی حاد غیرقابل و صدها ،eBay ،Amazon.com ،yahoo.com اجتناب است، آسان بود. با توجه به قیمتهاي سود » : شرکت اینترنتی دیگر، که هر روز افزایش مییافت، شعار والاستریت در دهه 1990 درست به نظر میرسید. ،« مهم نیست.

 

وارن بافت

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=1540
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دانش سرمایه آرکا
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اصل وارن بافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.