آمارهای جهانی، از افزایـش فـروش محصـولات شــوینده لبــاس و رشــد بــازار آن در ســال هــای آتــی حکایت دارد .

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، شــرکت مشــاوره ای کانتــار در پیش بینی های خود از بازار  اعلام کرده است: بیـش تریـن درآمـد محصـولات شـوینده مراقبـت خانـه و لباسشـویی بـرای سـال ۲۰۲۱ مربـوط بـه امریـکا بـا درآمـد ۲۶ میلیـارد دلار خواهد بود.

در این گزارش،  چین با درآمد ۱۷ میلیارد دلار در ردیف دوم قرار گرفته است. همچنین پیش بینی درآمد شـوینده مراقبت خانه و لباسشـویی در سـال ۲۰۲۱ برای ایران ۲ میلیارد دلار است .

در حـال حاضـر بیشـترین انـدازه بـازار بـرای مصـرف مـواد شـوینده داخلـی و هـم بـرای تولیـد شـوینده خانگـی مربـوط بـه آسـیا و اقیانوسـیه است و دو کشـور هنـد و چیـن از نظـر تقاضـا و عرضـه در آسـیا و اقیانوسـیه رهبـر بـازار هسـتند.

تغییـر سـبک زندگـی و پرمشـغله شـدن افـراد خانـواده و زمـان کمتـر بـرای فعالیـت هـای خانگـی همـراه بـا افزایـش فـروش ماشـین لباسشـویی در کشـورهای در حـال توسـعه محـرک اصلـی ایـن بخـش در بـازار خواهد بود.