مقدمه

در طی هفت یا هشت سال گذشته، ناشران مجالت مالی و سازمانهای فعال درزمینه مشاوره سرمایه گذاری
عملا غرق در سیستم هایی شده بودند که هواداران و پیشنهاد دهندگان آنها مدعی صحت بالای آنها در
پیش بینی حرکات بازار سهام بودند. برخی از آنها به ظاهر تا مدتی کارکردند ولی خیلی سریع روشن شد که
ارزش ندارند. تمامی این سیستمها با وسواس زیاد توسط مجله جهان مالی بررسی شده اند؛ اما پس از بررسی
اصل موج آر. ان. الیوت، مجله جهان مالی متقاعد شد که مجموعه مقاالت درباره این موضوع برای خوانندگان
مفید و جالب توجه خواهند بود. تعیین ارزش اصل موج بهعنوان ابزار کارآمد در پیشبینی بازار بر عهده خواننده
گذاشته میشود؛ اما عقیده بر این است که حداقل میتواند یک ابزار بررسی تأییدی مناسب برای نتایج سایر
مالحظات اقتصادی باشد.

معرفی اصل موج

از ازل، نظم و قاعده ریتم دار قانون خلقت بوده است. انسان به تدریج دانش و قدرت را با مطالعه جنبه های
مختلف این قانون کسب کرده است. اثرات این قانون را میتوان از رفتار امواج، اجرام آسمانی، چرخه های بادی،
روز و شب و حتی مرگ و زندگی درک کرد. این نظم ریتم دار یک سیکل یا چرخه نامیده میشود.

اهمیت تاریخی

اولین پیشرفت بزرگ در کاربرد علمی قانون (الیوت نظم ریتم دار مورد اشاره را در مقاله خود قانون می نامد)
در زمان کلمبوس و توسط لئوناردو داوینچی در مطالعه خیره کننده رفتار امواج انجام شده است. سایر افراد
بزرگ نیز کاربردهای خاص این قانون را در پی گرفتند: هالی در ستاره دنباله دار، بل در امواج صوتی، ادیسون
در امواج الکتریکی، مارکونی در امواج رادیویی و سایر داشنمندان با امواج روانشناسی، امواج کیهانی، تلویزیون
و … یک جنبه مشترک مابین همه این امواج یا اشکال انرژی رفتار سیکلی یا قابلیت تکرار آنها تا بینهایت
است. این رفتار سیکلی با دو نیرو مشخص میشود: یکی نیروی سازنده و دیگری نیروی مخرب. گفته میشود
هیتلر پیروزی های خود را با این قانون طبیعی که در حرکت ستارگان تفسیر میشد زمان بندی میکرد، اما
نیروهای مخرب تجمعی هستند و در زمان مناسب غالب خواهند شد و سیکل را کامل خواهند کرد.

به خاطر این پدیده تکرار یا وقوع ریتم دار این امکان وجود دارد که درس های آموخته شده از سایر مظاهر این
قانون را به شیوهای کاربردی استفاده کرد. سیکل تجاری و حرکات گاوی و خرسی بازار سهام نیز توسط همین
قانون طبیعی حکمرانی میشوند. پنجاه سال قبل، چارلز داو بعد از بررسیهای خود بر روی تغییرات مهم بازار
سهام نظریه داو را به تدریج بنیان نهاد. این نظریه امروزه در هر گوشه جهان بهعنوان یک نظریه دارای اهمیت
خاص پیشبینی کننده اش موردقبول است. از زمان مطالعات داو انباشت اطالعات معامالت بازار چندین برابر
شده است و میتوان استنباطهای ارزشمند و جدیدی از برخی رفتارهای خاص برای پیشبینی بازار انجام داد.

نویسنده براثر یک بیماری بلندمدت این فرصت را داشته است اطالعات موجود درباره رفتار بازار سهام را بررسی
کند. تغییرات وحشی، بی معنی و ظاهراً غیرقابل کنترل قیمتها از سالی به سال بعد، ماهی به ماه بعد و یا
روزی به روز بعد به آرامی در کنار هم گرفته و به قانونی تبدیل شدند که از الگوی ریتم دار امواج تبعیت میکند.
به نظر میرسد این الگو بارها و بارها تکرار میشوند. با علم به این قانون یا پدیده (که من آن را اصل موج
نامیدهام)، این امکان وجود دارد که روندهای مختلف و اصالح ها را اندازه گیری و پیشبینی کرد (فرعی، میانی،
اصلی و حتی حرکات با درجات باالتر)، حرکاتی که منجر به تکمیل یک سیکل بزرگ میشوند.

دانش سرمایه آرکا

این پدیده در شکل 1 نشان داده شده است. یک موج کامل یا مرحله پی درپی از یک سیکل شامل پنج موج
میشود: سه موج صعودی و دو موج نزولی. امواج 1 ،3 و 5 در جهت روند اصلی هستند. موج 2 موج 1 را
اصالح میکند و موج 4 نیز موج 3 را اصالح میکند. معمولا سه حرکت صعودی تقریباً موازی هم هستند و
امواج 2 و 4 نیز میتوانند این مشخصه را داشته باشند.

دانش سرمایه آرکا

هر یک از سه موج اصلی که باهم یک حرکت کامل را تشکیل می دهند به پنج موج از درجه پایین تر یا درجه
میانی دسته بندی و تقسیم میشوند. این تقسیم بندی در شکل 2 نشان داده شده است. دقت کنید که پنج موج
کوچک تر یا میانی موج اصلی 1 را تشکیل میدهند و 5 موج نیز در امواج اصلی 3 و 5 وجود دارند. موج اصلی
2 موج اصلی تکمیل شده 1 را اصالح میکند. موج 4 نیز موج 3 را که آن نیز از 5 موج میانی تشکیل شده است
اصالح میکند.

دانش سرمایه آرکا

هر حرکت روبه جلوی میانی به پنج موج فرعی تقسیم بندی میشود که در شکل 3 نشان داده شده است. زمانی
که پنج موج فرعی از مرحله میانی پنجم از موج 5 اصلی نیروی خود را تمام می کنند، یک سقف هولناک شکل
می گیرد. پس از تکمیل یک حرکت با این دامنه، نیروی مخرب غالب میشود، روند اصلی نزولی میشود و بازار
خرسی قبل از پیدایش دلایل اقتصادی، سیاسی یا مالی برای تغییرات در چشم اندازها، خود را نشان میدهد.

اصل موج : قسمت II

در بحث قبلی درباره اصل موج و کاربرد آن در پیش بینی حرکات قیمتی سهام اشاره شد که یک حرکت کامل
شامل پنج موج است و آن پنج موج از درجه مشابه، موج اول از درجه باالتر را تکمیل میکند. زمانی که موج
5 از هر درجها ی تکمیل شد، باید اصالح رخ دهد که نسبت به اصالح قبلی در حرکت سیکل قویتر است.

حرکت کامل شده

ریتم مراحل اصالحی نسبت به حرکت امواج هم جهت با روند اصلی متفاوت است. این نوسانات اصالحی، یا
امواج 2 و 4 ،هر یک از سه موج با درجه پایین تر تشکیل شده اند. این در حالی است که امواج رشدی (1 و 3
و 5 )هریک از پنج موج انگیزشی کوچکتر تشکیل شده اند. در شکل 4 ،حرکت کامل شده نشان داده شده است
که مشابه شکل 3 است؛ بهجز اینکه امواج 2 و 4 با الگوی زیگزاگ با جزئیات بیشتری نشان داده شده اند. این دو موج 2 و 4 هر یک از سه مولفه تشکیل شده اند اما خود این امواج به عنوان امواج کامل دارای مولفه های پنج
موجی a و c هستند (اولین و سومین حرکت اصالحی). این در حالی است که موج b (اصالح اصالح) از سه
موج با درجه پایین تر تشکیل شده است. این سؤال درباره اصالح ها در ادامه شامل مباحث گستردهتری خواهد شد چراکه برخی اشکال و انواع اصالح ها چنان ساختار پیچیده ای دارند که مطرح کردن آنها در این قسمت
موجب سردرگمی میشود

دانش سرمایه آرکا

شاگردی که از اصل موج برای پیش بینی تغییرات قیمتی استفاده میکند نیازی به تأیید یک میانگین همراه
ندارد، چراکه اصل موج درباره تک سهام، گروههای مختلف (فوالد، خطوط ریلی، خدمات، مس، نفت و …) و
همچنین کامودیتی ها و میانگین های مختلف مانند داوجونز، استاندارد استاتیستیکز، نیویورک تایمز، نیویورک
هرالد تریبون، فایننشیال تایمز لندن و … صدق میکند. در هر زمانی مشاهده میشود که برخی سهام در حال
رشد و برخی در حال نزول هستند؛ اما در یک زمان یکسان اکثریت غالب سهام از الگوی مشابهی پیروی
خواهند کرد. به همین دلیل است که الگوی موجی میانگین ها به طور صحیحی موقعیت سیکلی کلیت بازار را
نشان میدهد. هر چه تعداد سهام در یک میانگین بیشتر باشد، اثرات موجی به صورت تند و تیزتری نمودار
خواهند شد. این بدین معنی است که اگر سهام به صورت گسترده در میان توده مردم توزیع شوند، در مقایسه
با توزیع محدود سهام، پاسخ به اثرات سیکلی به طور دقیق تر و هماهنگ تری ثبت خواهد شد.

محدود قیمتی مورد استفاده

اعتمادی به قیمتهای پایانی نیست، چه روزانه و چه هفتگی. حداقل و حداکثر رنج قیمتی است که ادامه
سیکل را هدایت میکند. درواقع، صرفاً به خاطر انتشار رنج روزانه در 1928 و رنج ساعتی در سال 1932
توسط داوجونز بود که داده های قابل اتکای کافی برای بررسی وقوع ریتمی پدیدهای که من آن را اصل موج
نامیدم در دسترس قرار گرفت. مجموعه حرکات واقعی بازار در تایمهای ساعتی، روزانه و هفتگی است که نیروهای ریتم دار را به طور کامل آشکار میسازد. قیمت های پایانی کل داستان را نمی گویند و به همین دلیل
است (نبود جزئیات داده) که پیش بینی مرحله به مرحله بازار سهام لندن نسبت به بازار نیویورک دشوارتر است.
اندازه گیری کامل طول یک موج مطابق آنچه تابه حال گفتیم فاصله بین دو اصالح از درجه مشابه یا درجه
بالاتر است. طول یک موج از کوچکترین درجه، فاصله آن در یک جهت بدون هرگونه اصالحی حتی در تایم
ساعتی است. پس از ظاهر شدن دو اصالح در تایم ساعتی، حرکت وارد مرحله پنجم و پایانی خود و یا موج
انگیزشی سوم میشود. سطوح مقاومتی و سایر ملاحظات تکنیکی ارزش چندانی در پیشبینی یا اندازهگیری
طول یا زمان این امواج ندارند.

اثرات خارجی

با پیشبینی هر چه بیشتر مراحل مختلف یک سیکل توسط اصل موج، شاگرد مجرب اصل موج مشاهده خواهد
کرد که اتفاقات و اخبار جاری و حتی اقدامات دولتی بر روی سیکل یا اثری نداشته و یا اثر جزئی دارند. این
درست است که گاهی اوقات اخبار غیرمنتظره یا رخدادهای ناگهانی و به خصوص آنهایی که طبیعت احساسی
دارند موجب کوتاه شدگی طول موج یا امتداد آن بین دو اصالح میشوند؛ اما تعداد امواج و بستر سیکلی بازار
دچار تغییری نخواهد شد. حتی منطقی تر است نتیجه بگیریم که اختالالت سیکلی دادوستدها که موجب
آشفتگی های اجتماعی گستردهای میشوند عامل جنگ ها هستند و نه جنگها عامل سیکلها.

اصل موج: قسمت III

از آنجائی که پس از تکمیل موج پنجم از یک حرکت افزایشی، اصالح متعاقب شدیدتر از هر اصالحی در داخل
آن سیکل خواهد بود، لذا پیدا کردن سقف موج پنجم قبل از رسیدن به آن نقطه مطلوب خواهد بود. با چنین
پیش دانشی، سرمایه گذار میتواند گام های ضروری برای اتخاذ یک سیاست تدافعی و تبدیل سود به دارایی
نقد تحت بهترین شرایط بازار را داشته باشد. همچنین سرمایه گذار با این دانش قبلی در یک موقعیت مستحکم
برای خرید با اعتمادبه نفس در پایان اصالح خواهد بود.

مقاله قبلی عنوان کرد که اندازه کامل طول یک موج همان حرکت پیوسته آن بین دو اصالح از درجه مشابه
یا بالاتر است. با اندازه گیری مداوم این امواج در طی گسترش آنها با شیوه ای به نام کانال کشی میتوان زمان
پایان موج پنج را به هنگام پایان موج 4 شناسایی کرد.

شکل 5 یک حرکت عادی کامل یا یک سیکل را نشان می دهد که در آن امواج 1 ،3 و 5 هرکدام طولی تقریباً
مشابه دارند. پیش بینی کل حرکت یا شیوه کانالکشی نیازمند انتظار برای پایان موجهای 1 و 2 است. در
چنین مرحلهای میتوان خط مبنا را برای حد پایینی کانال از طریق امتداد یک خط راست از نقطه شروع موج
1 تا نقطه پایان موج 2 رسم کرد. در شکل 6 این روش نشان دادهشده است. موج 3 معمولا موازی موج 1
است و در مجاورت تقریبی خط فوقانی به پایان خواهد رسید.

دانش سرمایه آرکا

خط فوقانی یک خط احتمالی است و با یک خط موازی با خط رسم شده از ابتدای نقطه آغازین موج 1 تا
نقطه پایانی موج 2 به دست آمده است. بااین حال ممکن است شرایط به حدی مطلوب باشند که قدرت موج 3
به طور موقتی افزایش یابد و از حد انتظار نظری بالا رود. این حالت در شکل 7 نشان داده شده است.

دانش سرمایه آرکا

وقتی موج 3 به پایان میرسد، خط کانال فوقانی واقعی از سقف موج 1 به سقف موج 3 رسم خواهد شد. برای
پیش بینی پایان موج 4 یک خطچین به موازات خط فوقانی رسم شد از انتهای موج 2 رسم میشود. در شکل
1 نقطه تئوریک مورد انتظار جهت پایان موج 4 و نقطه پایانی واقعی آن نشان داده شده است.

با پایان عکسالعمل دوم یا موج 4 گام پایانی و البته مهمترین گام کانال کشی برداشته خواهد شد. خط مبنای
کانال از دونقطه پایانی دو خط عکسالعمل (اصالحهای 2 و 4 )رسم میشود و خطی به موازات این خط از
انتهای موج 3 رسم میشود. موج 1 نیز کالا نادیده گرفته می شود مگر اینکه موج 3 قدرتی استثنائی داشته
باشد. وقتی خطوط مبنا و فوقانی مطابق آنچه گفته شد رسم شدند، پایان تقریبی موج 5 پیش بینی شده خواهد
شد. در شکل 2 این وضعیت را می بینید.

دانش سرمایه آرکا

البته این شیوه کانالک شی ازنظر اهمیت به ریتم مراحل مختلف تشکیل دهنده یک حرکت کامل وابسته است.
امواج 1 ،3 و 5 هرکدام باید از یک 5 موجی با درجه پایینتر تشکیل شده باشند. به لحاظ نظری، موج 5 باید
در تقاطع با خط کانال فوقانی به پایان برسد. البته گاهی اوقات موج 5 قدرت مضاعفی دارد. الگوهایی که این
حالت در آنها رخ میدهد در مقاالت بعدی بحث خواهند شد.

اصل موج: بخش IV

یک حرکت قیمتی کامل از 5 موج تشکیل شده است و این 5 موج در کنار هم اولین موج از حرکت با درجه
بالاتر را تشکیل میدهند. با تقسیم بندی درجه مراحل مختلف این امکان وجود خواهد داشت تا موقعیت نسبی
بازار در همه مواقع و تغییرات اقتصادی پیرو بازار را تعیین کرد.

طولانی ترین سابقه قابل اعتماد از قیمتهای سهام آمریکا شاخص آکس- هاوتون )در نیویورک تایمز آنالیست
چاپ میشد) است که سابقه آن به 1854میرسد؛ بنابراین پیش بینی بلندمدت با استفاده از اصل موج باید
از زمان پایان بازار خرسی در سال 1857شروع شود. حرکت رو به بالاتر قدرتمندی که در 1857شروع شد
و در 28نوامبر 1928(سقف عادی )به پایان رسید یک موج از یک سیکل با بزرگترین درجه است. اینکه این
موج ممتد موج اول باشد یا سوم یا پنجم از سوپر سیکل بزرگ به آنچه قبل از 1857رخ داده است بستگی
دارد. با تجزیه موج نزولی تاریخی به مجموعه مولفه های آن از حرکات پنج موجی و همچنین با تجزیه موج
پنجم از درجه پایین تر بعدی به پنج موج تشکیل دهنده آن، مثال های واقعی از درجات مختلفی که بازار سیر
میکند ظاهر خواهند شد. برای جلوگیری از سردرگمی در تجزیه و طبقه بندی درجات مختلف حرکات بازار
توصیه میشود اسامی و نمادهای ارائه شده در زیر به ترتیب استفاده شوند.

بلندترین این امواج 72 سال طول کشیده است و شامل یک مجموعه طولانی از بازارهای گاوی و خرسی است.
این موج شامل ترکیبی از ریتم های کوچکتر ساعتی، روزانه و هفتگی است که سیکل های میانی و اصلی مهم
را که برای یک سرمایه گذار اهمیت کاربردی زیادی دارند، سنجیده و تکمیل میکند.

زمانی که میانگینهای صنعتی داوجونز در 28نوامبر 1928به مقدار 259/62 رسید، حرکت قیمتی ریزموج
پنجم از موج دقیقه ای پنجم از حرکت فرعی پنجم از حرکت میانی پنجم از سیکل پنجم از سوپر سیکل پنجم در موج 1 ،3 یا 5 از سوپر سیکل تکمیل شده بود. به همین دلیل اگرچه سقف واقعی 386/10 تا 3 سپتامبر
1929به دست نیامد، سقف بهدستآمده در 28نوامبر 1928سقف عادی (ارتدکس) نامیده شد.

ممکن است این مسئله برای بسیاری از خوانندگان سردرگم کننده باشد، اما الگوهایی که در آنها سقف های
غیرعادی بالاتر از سقف های عادی رخ میدهند در زمان مقرر موردبحث قرار خواهند گرفت. 

دانش سرمایه آرکا

اصل موج: بخش V

دامنه و گستره هر حرکت قیمتی تحت تأثیر آن چیزی است که در سیکل قبلی از درجه مشابه یا بالاتر رخ داده
است. حرکتی که در سال 1896شروع شد و 33 سال برای کامل شدن آن زمان طول کشید و در 3 سپتامبر
1929به سقف 386/10 رسید آن چنان پویا بود که سیکل خرسی اصالحی نیز متناسب با آن شدید شد.

نزول منظم

در عرض کمتر از 3 سال، قیمتها به 5/11 درصد از سطح سقف آن کاهش یافتند. علی رغم سرعت بالای
نزول، حرکت نزولی بازار خرسی یک الگوی ریتم دار و منظم را تشکیل داد. علاوه بر این، این حرکت در
محدوده کانال از پیش سنجیده شده بود؛ بنابراین این امکان وجود داشت که نقطه پایانی تقریبی بازار خرسی
و شروع بازار گاوی جدید از قبل مشخص شود. به خاطر دامنه سیکل های قبلی، بازار خرسی جدید الزاماً باید
از درجه بالاتری می بود که چندین سال طول کشید.

وقتی می خواهید برای چنین حرکت بزرگی موضع بگیرید سرمایه گذار بلندمدت تا پایان موج پنجم در موقعیت
خود باقی خواهد ماند. از آن نقطه به بعد لازم است این سرمایه گذار بسیار محتاط عمل کند.

بحث های قبلی با نظریه بنیادی اصل موج سرو کار داشتند. حال وقت آن رسیده است تا کاربرد نظریه در بازار
واقعی نشان داده شود. شکل 11 که یک حرکت 5 موجی کامل از دامنه قیمتی ماهانه میانگین های صنعتی
داوجونز از 8 جوالی 1932تا 10مارس 1937است به صورت حسابی رسم شده است. مجموعه امواج ریز،
دقیقه ای، فرعی و میانی در سوابق ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه ظاهرشده اند تا هر یک از امواج اصلی
پنجگانه را تکمیل کرده و نشان دهند. امواج I ،III و V هر یک از 5 موج دیگر با درجه کمتر یا میانی
تشکیل شده اند. امواج اصالحی II و IV هر یک از سه مرحله متمایز تشکیل شده اند که با الگوی ABC نشان
داده شده اند. دامنه و گستره هر مرحله مهم در جدول متعاقب آن نشان داده شده است.

وقتی موج IV پایان یافته و موج V شروع می شود الازم است دقت بیشتری به بازار داده شود. به همین ترتیب
کانال (بخش III ،FW ،آوریل، 19 را ببینید) باید به دقت بررسی شود. یک خط مبنا از کف موج II تا کف
موج IV رسم شده است و خط فوقانی کانال نیز موازی خط مبنا از انتهای موج III امتداد یافته است. جدول
و نمودار مربوطه را ببینید.

دانش سرمایه آرکا

دانش سرمایه آرکا

شاخص خرسی؟

در نوامبر 1236 بلا فاصله پس از انتخاب مجدد رئیس جمهور با یک رأی اکثریت، شرایط خارجی به نفع بازار
گاوی ظاهر شدند و تصور اینکه بازار خرسی باشد دشوار بود. مطابق اصل موج، بازار گاوی در مراحل پایانی
خود بود. حرکت بلندمدت شروع شده در 1932تا 12 نوامبر 1936به مقدار 185/52 رسیده بود و رشدهای
مختلف 5 موجی در طی 53 ماه گذشته در مرحله نهایی از درجه اصلی بودند. به نزدیکی سطح قیمتی به خط
کانال فوقانی در آن زمان دقت کنید. بااینحال 4 ماه دیگر زمان نیاز بود تا الگو کامل شود.

موج پایانی و نسبتاً مهم تر که برای تأیید پایان حرکت در حال گسترش بود، در طی هفته منتهی به چهارشنبه
10مارس 1937رشد کرد. در آن هفته هم شاخص صنعتی و هم شاخص ریلی با حجم های سنگینی به جلو
حرکت کردند و مطابق پرطرفدارترین نظریه های بازار به جامعه سرمایه گذاران اطمینان دادند که روند اصلی
صعودی است.

میانگینهای صنعتی به 195/59 رسیدند که قابل مقایسه با کف ترسناک نوامبر 1929به مقدار 195/35 و
سقف 10فوریه 193/31 به میزان 196/96 بود. در آن هفته قیمت ها رشد کرده و خط فوقانی کانال را دیدند.
بیانات رئیس جمهور درباره قیمت های مس و فوالد که آنها را بالا می دانست تا آوریل به وقوع نپیوستند و در
آن موقع نیز حرکت خرسی به خوبی شروع شده بود.

اصل موج: بخش VI

در حرکت گاوی اصلی 1937-1932( شکل 10،بخش  3،FW ،V می را ببینید)، امواج I ،III با سرعت
بالای حرکت دارند و طبیعتاً در زمان کوتاهی به پایان رسیدند؛ اما موج V چنان آهسته، تدریجی و منظم
بود که طولانی تر از فاصله زمانی مجموع چهار موج قبلی طول کشید. در بحث این حرکت بیان شده است که
تا نوامبر 1936بازار گاوی به وضوح در مرحلهای کامالًا پیشرفته بود اما چهار ماه دیگر برای تکمیل الگو زمان
نیاز بود. اگرچه بزرگترین مراحل پنج اصلی در مراحل تکمیلی خود بودند، مراحل کوچکتر (ریزموج و …)
همچنان در حال رشد و تکمیل بودند.

شکل 11 نشان میدهد که چگونه موج پنجم از یک درجه مهم با رشد پنج موج از درجه کوچکتر بعدی و
پنج موج از درجه کوچکتر از کوچکتر ممتد میشود؛ بنابراین یک روند میانی در پنجمین میکرو موج انگیزشی
از پنجمین ریزموج انگیزشی از پنجمین موج دقیقهای انگیزشی از پنجمین موج فرعی انگیزشی از پنجمین
موج میانی پایان خواهد یافت. دقت کنید که با پیشروی موج V ،اصالح ها به سمت کوتاه شدگی و تکمیل
شدن در زمان کمتر تمایل می یابند. میتوانید برای مقایسه از 1935/37 استفاده کنید. پایان موج پنجم
نقطه ای را نشان میدهد که کل حرکت از درجه مشابه توسط یک حرکت معکوس از درجه مشابه اصالح
خواهد شد.

دانش سرمایه آرکا

سردرگمی در شناسایی امواج با درجات کوچکتر در طی پیشروی به سمت پایان موج پنجم از یک درجه مهم
چیزی است که براثر نفوذ در کانالها اتفاق میافتد. یک نفوذ وضعیتی است که در آن یک حرکت در حال
رشد خط فوقانی کانال را رد میکند. (بخش III ،FW ،12 آوریل را ببینید)و در یک حرکت نزولی این وضعیت وقتی رخ میدهد که خط مبنای کانال توسط حرکت شکسته شود. در موقع نفوذ، حجمها به سمت
افزایش زیاد تمایل می یابند و در موج پنجم میانی از یک حرکت اصلی باید بسیار سنگین باشند. عدم موفقیت
یک موج پنجم از هر درجه ای برای نفوذ به خط کانال نشانه ای از ضعف است. گستردگی این ضعف به درجه
موج بستگی دارد. گاهی اوقات این ضعف مبنای جدیدی برای شروع جدید موج پنجم آماده میکند. نفوذها
براثر مقیاس نمودار تحت مطالعه نیز رخ میدهند. احتمال مشاهده نفوذ در یک حرکت در حال رشد در
مقیاسهای حسابی و در یک حرکت نزولی در مقیاس های لگاریتمی بسیار باال است.

گاهی اوقات موج پنجم کشیده خواهد شد. در این حالت موج پنجم بهجای رشد به صورت الگوی تک موجی
از درجه مشابه به عنوان کل حرکت، کشیده شده و یا به پنج موج با درجه پایین تر تقسیم میشود. در پیش بینی
ریتم دار، این کشیدگی بیشتر در خود موج پنج رخ میدهد و نه سیکل پایانی که الگو در آن قرار دارد. چنین
کشیدگی نشانه ای از بازارهایی است که بهطور غیرعادی قوی هستند (در حرکت نزولی ضعیف هستند).
نمونهای از کشیدگی در صعود 1921/28 رخ داده است که اوج یک رشد 72 ساله را خبر میدهد.

اصل موج: بخش VII

ریتم حرکات اصالحی دشوارترین بخش از اصل موج است. گاهی اوقات مطالعه گسترده اصالح برای تعیین
موقعیت بازار و چشم انداز آن ضروری است. بااین حال مهارت در این بخش سودده بودن آن را ثابت خواهد
کرد. تمامی اصالح ها با سه موج پهن مشخص میشوند اما جزئیات و گستره آنها میتواند تفاوت زیادی داشته
باشد و بنابراین الگوهای مختلفی شکل میگیرند. عوامل مختلفی (زمان، نرخ سرعت، گستره حرکت قبلی،
حجم، اخبار و …) بر الگوی اصالحی و شکل آن اثر میگذارند. بر اساس تحقیقات نویسنده در بازار و نیز تجربه
وی، چهار نوع اصلی از الگوهای اصالحی وجود دارد. این الگوها عبارتاند از: 1 -زیگزاگ 2 -پهنه 3 -غیرعادی
4 -مثلث. بحث درباره مثلث ها و انواع مختلف آن باید در مقاله ای مجزا ارائه شود. سه حالت دیگر در شکل های
12 ،13 و 14 نشان داده شده اند.

اصالح های کوچکی که در زمان نسبتاً کوتاهی گسترش مییابند در شکل 12 نشان داده شده اند. اصالح ای با
درجات بالاتر نیز در شکل 13 قابل مشاهده هستند. شکل 14 نمودار اصالحی است که در بازار مربوط به آن حرکت اصلی یا میانی به سمت نزولی تغییر می یابد. برخی از این اصالح ها، به خصوص آن هایی که از نوع
غیرعادی هستند میتوانند تا چندین سال گسترش یابند و حرکاتی را در برگیرند که به اشتباه بازار گاوی در
نظر گرفته میشوند.

دانش سرمایه آرکا

ساختار موجی یا ABC که مشخصه بارز زیگزاگ، پهنه و اصالح غیرعادی است در شکل های مربوطه به وضوح
نشان داده شده است. نوع زیگزاگ به طور خالصه در بخش II( شکل 4 ،FW ،12 آوریل)بحث شد. زیگزاگ
از سایر اصالحها متفاوت است چراکه موجهای اول و آخر در آن (A و C )پنج تایی هستند. موج دوم (B )
زیگزاگ از سه موج تشکیل شده است. گاهی اوقات در حرکات سریع، پایه اول (A )میتواند پیوسته باشد و لذا
برای شناسایی اجزاء آن نیاز باشد به نمودارهای کوچکتر مانند ساعتی رجوع شود.

امواج اول و دوم پهنه و اصالح غیرعادی سه موجی هستند و سه موج آن یک درجه پایین تر از حرکت اصالحی
خواهند بود. از سه حرکتی که موج B را تشکیل میدهند، امواج اول و سوم ( a و c )هر یک مجدداً پنج
موجی خواهند بود که امواج انگیزشی کوچکتر هستند. در یک پهنه معمولا هر سه موج اندازه یکسانی دارند.
یک اصالح غیرعادی اینطور شناسایی میشود که در آن موج دوم یا B به سقفی بالاتر از سقف عادی حرکت
اصلی قبلی دست می یابد؛ بنابراین نقد شدن در موج C یا سوم نسبت به موج اول شدت بیشتری خواهد
داشت. معمولا موج C پایین تر از کف موج A پایان خواهد یافت، هرچند مواردی هستند که در آنها امواج C
خالصه تر شده اند. در اصالح بزرگتر و مهم تر مانند درجات اصلی و میانی، موج C یا سوم از اصالح غیرعادی
میتواند از سه موج کوچکتر تشکیل شود که در شکل 14 نشان داده شده است.

با تجزیه وتحلیل انواع اصالح ها، یک شاگرد اصل موج مبنایی برای تعیین گستره موج پس ازآن به دست خواهد
آورد. کانالکشی (بخش III ،FW ،12 آوریل را ببینید) میتواند در تعیین این گسترش ها کمک کند.
به کارگیری این الگوهای اصالحی در مقالات بعدی نشان داده شده و بحث خواهد شد.

اصل موج: بخش VIII

اصالحهای مثلثی، تردیدهای طوالنیمدت در روند هستند. حرکت اصلی میتواند نسبت به فرآیندهای اقتصادی
آهسته، حرکت تندتر یا گستردهتری داشته باشد و قیمتها میتوانند تا جایی پیش روند که نیروهای متضمن
آنها به آن نقاط برسند. مثلث ها میتوانند تا 2 ماه طول بکشند یا در عرض 7 ساعت به پایان رسند. دو نوع
اصلی از مثلث وجود دارد: افقی و مورب. این مثلث ها در شکل های 15 و 16 نشان داده شده اند.

چهار نوع مثلث های افقی عبارت اند از: 1 -صعودی 2 -نزولی 3 -متقارن 4 -نوع نادر متقارن معکوس. در سه
نوع اول سقف مثلث ابتدای مثلث است ولی در نوع چهارم سقف مثلث پایان اصالح است که البته میتواند
قبل از تشکیل سقف واقعی پایان یابد.

همه مثلث ها از پنج موج یا پایه تشکیل شده اند و هر موج بیش از سه موج با درجه پایین تر نیست. الگوهایی
که از این قاعده پیروی نمی کنند در حیطه مثلث ها قرار نمی گیرند. همه امواج یک مثلث باید بخشی از حرکت
در یک جهت مشترک باشند. در غیر این صورت مثلث صرفاً یک رویداد تصادفی است.

دانش سرمایه آرکا

کل حرکت در داخل یک مثلث نشان دهنده یک موج از حرکت اصلی است. مثلث افقی به عنوان موج 2 یا موج
4 رخ میدهد. اگر به عنوان موج 2 رخ دهد حرکت اصلی تنها سه موج خواهد داشت. در پایان یک مثلث افقی،
بازار روندی که توسط مثلث در آن خلل واردشده بود را از سر خواهد گرفت و جهت روند نیز مشابه موج 2
مثلث خواهد بود. خروج از مثلث (در جهت موج 2 مثلث) معمولا سریع بوده و موج نهایی از حرکت را شامل
خواهد شد و متعاقب آن روند برعکس خواهد شد. طول حرکت پس از مثلث به طور تقریبی برابر فاصله بین
پهنای بزرگتر مثلث خواهد بود. نمودارهای A و B در شکل 17 خروج از یک مثلث افقی را نشان میدهند.

مثلث های مورب صعودی و یا نزولی هستند. این مثلث ها میتوانند به عنوان موج 3 یا موج 4 حرکت اصلی رخ
دهند. این مثلث ها معمولا بهعنوان موج 5 رخ می دهند و قبل از آنها چهار موج اصلی رخ می دهد. اتمام مثلث
مورب پایان حرکت اصلی را می رساند. موج دوم در مثلث مورب در جهتی مخالف با حرکت اصلی خواهد بود
و جهت برگشت پس از مثلث را نشان خواهد داد. در پایان موج پنجم در این مثلث ها، برگشت روند سریع بوده
و معمولا بازار را به سطح آغازین مثلث بر خواهد گرداند. دیاگرام C در شکل 16 را ببینید.

مثلث ها در همه تایم ها مشخص نخواهند بود. گاهی میتوان آنها را در تایم هفتگی مشاهده کرد، اما در تایم
روزانه مشهود نخواهند بود. گاهی مثلا در میانگین نیویورکتایمز قابل مشاهده هستند ولی در میانگین های
دیگر خیر؛ بنابراین، حرکت پهن و مهم اکتبر 1937تا فوریه 1938یک مثلث را در رنج هفتگی استاندارد
استاتیستیکز شکل داد که در سایر میانگین ها قابل مشاهده نبود. موج دوم این مثلث به سمت پایین بود و موج
پنجم در 23 فوریه به اوج خود رسید و پس ازآن مارس با نزول قدرتمندی مواجه شد.

اصل موج: بخش IX

اگرچه امتداد چندان رایج نیست ولی یکی از مهمترین پدیدههای قابلسنجش با اصل موج است. در یک امتداد،
طول (و درجه) موج بسیار بزرگتر از اندازه عادی می شود. امتداد می تواند در موج 1 ،3 یا 5 رخ دهد ولی
معمولا در موج 5 از حرکت اصلی رخ می دهد. حرکت ممتد از یک مرحله پنج موجی عادی و سپس یک اصالح
سه موجی بازگشتی و پساز آن یک حرکت افزایشی دیگر به صورت سه مرحله ای است. از پنج موجی عادی،
موج پنجم معمولا بزرگترین موج است و پویایی بیشتری نیز دارد و بنابراین امتداد در امتداد خواهد بود.
هشدار درباره وقوع موج پنج ممتد وقتی داده میشود که امواج 1 و 3 کوتاه، عادی و داخل محدوده کانال
هستند و موج اول اصالحی در نزدیکی سقف کانال پایان یافته است. طول امتدادهای مهم میتواند چندین برابر
پهنای کانال اصلی باشد.

کانالکشی نیز در اندازهگیری گستره امتداد مفید است؛ بنابراین در شکلهای 18 و 19 خط B/D خط مبنای
کانال و خطچین فوقانی e-c مقدار مورد انتظار برای اولین سقف امتداد را نشان میدهند.

پایان امواج عادی یا ابتدای یک امتداد پایان حرکت سیکلی نیست؛ اما هشدارهای جدی مبنی بر نزدیک شدن
بازار گاوی به پایان خود است. دو موج گسترده بعدی، یکی نزولی و دیگری صعودی بهطور کامل حداکثر
نیروی بازار گاوی را منعکس خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا

پس ازآن که اولین موج امتداد پایان یافت، یک اصالح شدید (معمولا سه موجی اما شاید هم مثلثی) شروع
میشود. این اصالح موج A از اصالح سیکل غیرعادی است. موج A معمولا بازار را به پایین میکشد (کانال
امتداد را میشکند) و تا ابتدای امتداد ادامه مییابد، هرچند که یک دوره طوالنی از افتوخیز میتواند شدت این نزول را تخفیف دهد. خط چین مشخص شده با X در شکل 19متوسط مورد انتظار برای پایان موج A
است.

وقتی موج A کامل شد، حرکت اصلی یا سیکلی در سه مرحله گسترده برمیگردد که بازار را به سقفی جدید
و حتی باالتر از سقف C در شکلهای 18 و 19 که سقف عادی یک حرکت گاوی اصلی بود میرساند؛ اما این
سقف جدید یا غیرعادی آخرین نقطه برای بازار گاوی محسوب میشود. این مرحله افزایشی سه موجی، موج
B از اصالح سیکلی غیرعادی است.

پایان موج B ،آغاز موج C از اصالح غیرعادی است که یک بازار خرسی بااهمیت است. موج C بازار را با پنج
موج سریع به کف موج IV اصلی از بازار گاوی قبلی میرساند. مثال: پس از امتداد پویای 1928موج A از
نوامبر تا دسامبر 1928،موج B تا سپتامبر 1929و موج C تا جوالی 1932رخ دادند

همچنین امتدادها در بازار خرسی نیز رخ می دهند؛ بنابراین، 5 موج از یک امتداد که در 19اکتبر 1937
کامل شدند و بازار را به 115/83 واحد رساندند با یک اصالح گسترده مثلثی همراه شدند (بهجای یک الگوی
ABC عادی)که بازهای 4 ماهه را پوشش میداد و نهایتاً بازار را در 31 مارس 1938به 46/97 واحد رساند.
موج 2 از این اصالح مثلثی همجهت با روند سیکلی نزولی بود

همچنین امتدادها در بازار خرسی نیز رخ میدهند؛ بنابراین، 5 موج از یک امتداد که در 19اکتبر 1937
کامل شدند و بازار را به 115/83 واحد رساندند با یک اصالح گسترده مثلثی همراه شدند (به جای یک الگوی
ABC عادی) که بازهای 4 ماهه را پوشش میداد و نهایتاً بازار را در 31 مارس 1938به 97/46 واحد رساند.
موج 2 از این اصالح مثلثی همجهت با روند سیکلی نزولی بود

یک امتداد شگرف نیز در بهار 1937در حرکات قیمتی کامودیتی ها و به خصوص مس الکترولیت رخ داد. در
بازارها سقف عادی اینترنشنال هاروستر در ژانویه 1937به 112-111 واحد رسید؛ موج A در طی حرکت
پر افتوخیزی که از شدت اصالح میکاست بازار را به 109واحد در آوریل رساند، موج B سقف جدیدی در
اوت ایجاد کرد و بازار را به 120 واحد رساند (سقف قبلی در مارس بود) و موج C نیز بازار را مجدداً به 53
واحد در نوامبر تنزل داد.

اصل موج: بخش X

پس از تکمیل بازار گاوی 37-1232( شکل 10 ،FW 3 می 1939را ببینید)، یک اصالح سیکلی سه
مرحله ای در حال تشکیل بود. اولین مرحله باید از 5 موج بزرگ تشکیل می شد و همینطور هم شد. اولین
مرحله از اصالح نزولی بود که میانگین صنعتی داوجونز را از 195/59 در 10 مارس 1937به 94/46 در 31 مارس 1938رساند. شکل 20 دامنه هفتگی بازار در این دوران را بر روی مقیاس حسابی نشان میدهد.
علیرغم اینکه در برخی مراحل احساسات شدیدی حاکم بود، اصل پیش بینی ریتم دار درست از آب درآمد.

جزئیات دقیقهای ثبت شده در تایمهای روزانه و ساعتی در تایم هفتگی به خوبی قابل مشاهده نیستند. به همین
دلیل، جزئیات ضروری یا قیمت و زمان 5 موج بزرگ تشکیل دهنده اولین مرحله سیکلی به صورت زیر آمده اند:

دانش سرمایه آرکا

سقف غیرعادی در 11 اوت 1937کامل شد و یک نزول سیکلی شدید را پیش بینی نمود.

موج سیکلی C از 5 موج بزرگ با یک موج پنجم ممتد تشکیل شده بود. اگر این امتداد در موج پنجم رخ
نمیداد، اتمام عادی اولین مرحله از اصالح سیکلی احتمالا به حدود135-140 میرسید. تجزیه وت حلیل موج
C بهصورت زیر است:

در موج سیکلی C ،سه مجموعه پنج موجی در هر روند نزولی با امواج اول، سوم و پنجم فرعی که هر یک از
پنج موج انگیزشی تشکیل شده بودند وجود داشت. موج 4 یک اصالح رو به باالی نسبتاً مهم بود که به شکل
ABC شاخته شده انجام شد و امتدادی که در موج پنجم از موج 5 رخ داد نشان داد که: 1 -نزول رخداده
به سرعت جبران خواهد شد.2 -نزول دوم بازار را به کف جدید در اصالح سیکلی خواهد برد. 3 -به دنبال این
نزول ثانویه، دوران طوالنی از افتوخیز با شکل احتمالی مثلثی وجود خواهد داشت که نیروی نزولی آخر اولین
مرحله از اصالح سیکلی را تکمیل خواهد نمود و 4 -یک بازیابی قابل توجه (حداقل با پنج موج) رخ خواهد داد
و بنابراین بازار گاوی مارس – نوامبر 1938را پیشبینی خواهد نمود.

موج سیکلی D مشابه آنچه توسط امتداد رخداده در موج C نشان داده شد، از یک مثلث بزرگ تشکیل شده
بود:

موج 1 مثلث با سه موج از 115/83 در 19اکتبر 1937تا 22/141 در 29اکتبر بهصورت زیر:

هیچیک از پایه های این مثلث بیش از سه موج نداشت. پس از تکمیل موج پنجم مثلث، حرکت نزولی اصالح
سیکلی به صورت زیر ادامه یافت:

موج سیکلی E که از 5 موج کوچکتر بهصورت زیر تشکیلشده بود:

اولین مرحله بزرگ از اصالح سیکلی بازار گاوی 1932-37 در این نقطه به پایان رسید و بازار برای مرحله
صعودی بعدی از اصالح سیکلی آماده شد. این اصالح 3/63 درصد از بازار گاوی 1932-37 را به میزان
03/155 نقطه از بین برد.

اصل موج: بخش XI

در استفاده از اصل موج به عنوان واسطه پیش ینی حرکات قیمتی الزم است بدانید که در درون سیکل ها
سیکل هایی وجود دارند و آن سیکل یا زیر سیکل باید مطالعه شده و نسبت به حرکت گستردهتر به صورت
صحیح شناسایی گردد. این مراحل زیر سیکلی یا اصالحی در بازار گاوی اغلب به حدی مهم هستند که موجب
اشتباه و تشخیص بازار خرسی میشوند. اصالح قدرتمند اما زیر سیکلی 31 مارس 1938تا 12 نوامبر 1938
یک الگوی گاوی با 5 موج مهم در مرحله اول آن داشت و بسیاری آن را یک بازار گاوی واقعی تصور کردند
(هنوز هم میکنند). در حالت کلی، صعودهای ممتد یا اصالح های سیکل های خرسی از سه مرحله تشکیل
میشوند و این قاعده برای اصالح های خرسی ممتد در حرکات گاوی نیز صادق است.

مشخصات موج

مشخصه امواجی که یک حرکت ممتد را تشکیل میدهند تحت تأثیر یک سری عوامل است که ممکن است
برای افراد غیر مجرب نامربوط باشند. بررسی هر حرکت کامل در ظاهر نظریه جبری بودن سرنوشت که گستره
و هدف حرکات قیمتی را ثابت و از پیش تعیین شده میداند تقویت میکند. زمان کل سیکل نیز احتمالا ثابت
است، اما زمان مراحل جزء بهنظر متغیر میآید. تغییرات در سیکل زمانی ظاهراً تحت فرمان سرعت یا نرخ
حرکت قیمتی است و برعکس؛ بنابراین اگر بازار حرکاتی وحشی و سریع در یک مرحله داشته باشد، مرحله
متعاقب آن احتمالا شاهد بازاری با سرعت کمتر خواهد بود. مثال: اولین موج اصلی از سیکل گاوی 1937-1932      به میزان 40نقطه یا 100 درصد در عرض 9 هفته حرکت کرد که متوسط هر هفته 4/4 نقطه میشد.
مرحله گاوی دوم 60نقطه یا 120درصد در 20 هفته حرکت کرد که 3 نقطه در هر هفته میشد. مرحله
سوم یا نهایی 110نقطه یا 131درصد در 138هفته حرکت کرد که متوسط هر هفته 0/8 نقطه میشد.
سرعتهای باال در انتهای یک حرکت بلند معموالً سرعتی مشابه در موج اول در برگشت را تولید میکنند:
حرکت نزولی مارس 1938را با حرکت بعدی در برگشت بازار در ماه آوریل مقایسه کنید.

به نظر میرسد در برخی نقاط مشخص حجم نقش مهمی در حرکات قیمتی بازی کند. حجم نیز برای کنترل
و تکمیل سیکل قیمتی منبسط و منقبض میشود. مطالعه سیکل زمانی و سیکل حجمی گاهی اوقات بهطور
چشمگیری در شفاف سازی موقعیت مارپیچ قیمتی مفید خواهد بود. حجم در موج سوم از سیکل تمایل به
افزایش دارد و در موج پنجم نیز رفتاری مشابه نشان میدهد. با رسیدن کف سیکل حجمی، تغییرات قیمتی
آشوبناک در سهام با قیمت های باال یا سهام غیرفعال با بازار کم عمق میتواند موجب اعوجاج در امواج کوچک
شود و این اعوجاج به حدی میشود که عدم قطعیت های موقتی را موجب میشوند؛ اما این امواج حجمی در
تعیین گستره و زمان کامل شدن مراحل قیمتی و همچنین تعیین زمان و جهت و حتی سرعت حرکت بعدی
مفید خواهند بود. این تأثیر حجم به خصوص در نوسانات سریع بازار مانند نوساناتی که در سال 1938 رخ
دادند بیش ازپیش اهمیت خواهد داشت؛ بنابراین از همبستگی سیکل های حجمی و زمانی با مولفه های مراحل
مختلف حرکات قیمتی بهترین نتایج کسب میشود چراکه الگوهای قیمتی و تمامی درجات حجم تحت فرمان
یک پدیده اصل موجی دقیق هستند.

بهتر است شاگرد اصل موج برای داشتن چشم اندازی مناسب حداقل دو نمودار از میانگین های پرطرفدار در
رنج های هفتگی، روزانه و ساعتی را رسم کرده و حجم آن را نیز نشان دهد. رنج هفتگی باید بهاندازه کافی
باشد تا تغییرات گسترده در روند را به خوبی ارزیابی کند، اما رنج های ماهانه نیز برای بسیاری از سرمایه گذاران
جالب توجه خواهند بود. رنج روزانه با نشان دادن تغییرات کوچک تر در جزئیات بهتر برای تفسیر درست رشد
سیکلی و برای تعیین زمان دقیق برگشت های مهم در روند ضروری است.

نقاط بحرانی

تغییرات دقیق های ثبت شده در مطالعات ساعتی نه تنها ابزاری ارزشمند و گسترده برای تفسیر دقیق است، بلکه
به خصوص در مواقعی که بازار با سرعت بسیار زیادی حرکت میکند و درنتیجه آن الگو به روشنی در نمودارهای
بلندمدت تر ثبت نمی شود بسیار مفید خواهد بود؛ بنابراین مثلث کوچک ظاهرشده در نمودار ساعتی اکتبر
1937،یک شتاب گیری یا امتدادیافتگی آنی در حرکت نزولی را هشدار داد و ترس پویای 19-18اکتبر را
با خود به همراه آورد. در سایر نقاط بحرانی نمودارهای ساعتی بازهم ارزشمندی خود را نشان دادهاند و در
شناسایی سقف عادی قبل از سقف غیرعادی و لذا انتخاب سقف موردنظر برای نقد شدن قبل از رسیدن به آن
بسیار مفید بودهاند. به محض اینکه اولین مرحله ساعتی پس از شکست مارس 1938در امواج پنج دقیقه ای
تشکیل شدند، تأییدی قوی مبنی بر تغییری مهم در روند به دست آمد.

اصل موج: بخش XII

مقاالت قبلی نظریه اصل موج را بررسی کرده و کاربرد آن در حرکات اصلی بازار را نشان دادند. هر چه
طبقه بندی گسترده تر باشد، اثرات موجی با وضوح بیشتری مشخص خواهند شد. الگوی موجی میانگین های
قیمتی سهام جامع – مانند داوجونز، نیویورکتایمز یا استاندارد استاتیستیکز – به طور صحیحی موقعیت سیکلی
کلیت بازار را نشان خواهند داد. 

بنابراین، خریدوفروش های یک فهرست تنوع بخشی شده از سهام بازار که مطابق با حرکات میانگین ها باشند
موجب کسب سود خواهد شد؛ چراکه ارزش بازاری مجموع آن ها هماهنگ با کلیت بازار حرکت خواهد کرد.
اما برای کسی که به دنبال کسب حداکثر سود ایمن است، صرف خریدوفروش گروهی سهام بدون تحلیل
تک تک آنها امکان پذیر نخواهد بود. این مطالعات انفرادی سهام میتوانند نشان دهند که برخی شرکت ها در
حال تجربه یک سیکل متفاوت از کلیت بازار هستند. نمونه برجسته این وضعیت سهم آمریکن کن در بهار
1955بود.

نمودارهایی که در ادامه می آیند، تحلیل آمریکن کن با اصل موج هستند. در شکل 21 تاریخچه کامل رنج
ماهانه از ژوئن 1932– شروع بازار گاوی – تا ژوئن 1935یعنی زمانی که سقف عادی رخ داده است، نشان
داده شده است. این سوابق ماهانه جزئیات هفتگی و روزانه را در پنج موج اصلی که یک حرکت سیکلی کامل
است خلاصه کردهاند. این نمودارهای نسبتاً گسترده میتوانند در داشتن دیدی بهتر به ما یاری رسانند.
وقتی موج پنج اصلی و مهم از سیکل در می 1931شروع میشد – یا به عبارت دیگر، زمانی که عکس العمل
موج اصلی IV کامل شده بود- مطالعه رفتار بازار با جزئیات بیشتر و دقیقتر ضرورت یافت. شکل 22 سابقه
قیمتی هفتگی موج اصلی پنجم را نشان میدهد. پس از اینکه موج اصلی از موج 4 میانی عبور کرد، بررسی
رنج های قیمتی روزانه مطابق شکل 23 اهمیت یافت. موج پنجم میانی در مارس 1935شروع شد و 5 موج
فرعی تا ژوئن 1935تکمیل شدند. این نقطه، سقف عادی را هشدار داد که متعلق به حرکت گاوی اصلی در
آمریکن کن به میزان 144 بود.

پس از سقف عادی سیکل گاوی در آمریکن کن، عکس العمل به 137-136 در اوت 1935گسترش یافت که
موج A را تشکیل میداد. سپس یک صعود به 151-142 در اکتبر 1935رخ داد که موج B را شکل میداد.
موج B سقف غیرعادی و پایانی را تشکیل داد. از آن نقطه موج C بلند در 5 حرکت میانی گسترش یافت و
در دسامبر 1937در مقدار 66 پایان یافت.

در زمان سقف عادی آمریکن کن، سرمایه گذار باید متوجه تفاوت چشمگیر بین موقعیت های سیکلی آن سهم
با کلیت بازار میشد. شکل 24 را ببینید. در این شکل خطوط روند امواج اصلی و مهم میانگین های صنعتی
داوجونز نشان دادهشده است. در مارس 1935،آمریکن کن در مراحل پایانی یک سیکل گاوی (موج پنج
میانی از پنج اصلی) بود. از سوی دیگر کلیت بازار در حال شروع موج پنج اصلی بوده و هنوز به دنبال تجربه
کردن امواج میانی صعودی بود. در ژوئن 1935،سرمایه گذار بلندمدتی در آمریکن کن متوجه شد: 1 -هرگونه
رشد بیش از این برای سهم نامطمئن خواهد بود و 2 -کلیت بازار سودی بیشتر با ریسکی کمتر نسبت به این
سهم خواهد داشت. از آن نقطه کلیت بازار 80نقطه یا 65 درصد رشد کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *