افرانت با نماد (افرا) با 625 میلیون برگ سهم شرکتی متوسط از گروه رایانه واقع در بازار اول فرابورس است.

روز گذشته این سهم در نزدیکی باند حمایتی 4200 – 4000 با قدرت خوب خریداران پرتقاضا ظاهر شد و و حجم معاملاتی نزدیک به 7 برابر میانگین ماهانه را نیز ثبت نمود.

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 4000 ورود به این سهم (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 5000 ، 6000 ، 7000 و محدوده 8000 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با نماد (وگستر) با 400 میلیون برگ سهم شرکتی کوچک از گروه سرمایه گذاریها واقع در بازار اول فرابورس است.

 

روز گذشته این سهم در نزدیکی باند حمایتی 2000 – 1900 با قدرت خوب خریداران پرتقاضا ظاهر شد و و حجم معاملاتی نزدیک به 2 برابر میانگین ماهانه را نیز ثبت نمود.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1900 ورود به این سهم (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 2600 ، 2800 و محدوده 300 در دسترس قرار خواهند داشت

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

پارس‌ مینو با نماد (غپینو) با 6 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه غذایی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

غپینو در نزدیکی بان مقاومتی 1000 – 900 قرار دارد.

 

در صورتیکه موفق به شکست صحیح و تثبیت بالای آن شود، با حدضرر تثبیت قیمت زیر 900 ورود به این سهم (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1300 ، 1500 ، 1700 و 2000 در دسترس قرار خواهند داشت

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر با نماد (وبشهر) با 8 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه غذایی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

وبشهر در نزدیکی حمایت 1500 قرار دارد و روز گذشته نیز با قدرت خوب خریداران پرتقاضا ظاهر شد.

 

با توجه به نمودار این سهم احتمال تشکیل الگوی سر و شانه در کف نیز وجود دارد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1500 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1900 ، 2300 ، 2800 و محدوده 3000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا تشکیل کامل الگوی احتمالی و شکسته شدن صحیح خط گردن و معتبر شدن الگو صبر خواهند کرد.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

حفاری شمال با نماد (حفاری) با 5 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه استخراج نفت گاز واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

روز گذشته این سهم در نزدیکی حمایت 1200  با قدرت خوب خریداران ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1200 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف 1500 ، 1700 ، 1800 ، 2000 و 2300 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

داروسازی زاگرس فارمد پارس با نماد (ددام) با 920 میلیون برگ سهم شرکتی متوسط از گروه دارویی واقع در بازار دوم بورس است.

 

ددام در نزدیکی باند حمایتی 1500 – 1400 قرار دارد و روز گذشته نیز با قدرت خوب خریداران پرتقاضا ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1400 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1800 ، 2000 ، 2300 ، 2500 و محدوده 3000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

ایران ‌دارو با نماد (دیران) با 580 میلیون برگ سهم شرکتی متوسط از گروه دارویی واقع در بازار دوم بورس است.

 

دیران در نزدیکی باند حمایتی 2500 – 2300 قرار دارد و روز گذشته نیز با قدرت خوب خریداران پرتقاضا ظاهر شد و حجم معاملاتی نزدیک به 3 برابر میانگین ماهانه را نیز ثبت نمود.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر2300 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 3200 ، محدوده 4000 و 5000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش با نماد‌ (دشیمی) با 255 میلیون برگ سهم شرکتی کوچک از گروه دارویی واقع در بازار دوم بورس است.

 

دشیمی در نزدیکی باند مقاومتی 7800 – 7400 و در آستانه صدور سیگنال شکست صعودی (Bullish Breakout) قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح این سطح ، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 7400 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف 10000 ، 11000 و حوالی 15000 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد (ومهان) با 10 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه سرمایه گذاریها واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

در نزدیکی باند حمایتی 1600 – 1500  قرار دارد و روز گذشته نیز با قدرت خوب خریداران پرتقاضا ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1500 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1900 ، 2100 ، 2400 ، 2700 و 3000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

رینگ‌سازی ‌مشهد با نماد (خرینگ) با 445 میلیون برگ سهم شرکتی کوچک از گروه خودرویی واقع در بازار دوم بورس است.

 

پس از شکست صحیح و عبور از باند مقاومتی 5500 – 5000 و و صدور سیگنال شکست صعودی (Bullish Breakout) روز گذشته پولبک به این سطح را با موفقیت به پایان رسانید و با قدرت خوب خریداران مواجه گردید.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 5000 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف 7000 ، 7500 و 10000 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

پتروشیمی غدیر با نماد (شغدیر) با بیش از 1 مییارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه محصولات شیمیایی واقع در بازار اول فرابورس است.

 

پس از شکست صحیح و عبور از باند مقاومتی 7000 – 6600 و و صدور سیگنال شکست صعودی (Bullish Breakout) روز گذشته پولبک به این سطح را با موفقیت به پایان رسانید و با قدرت خوب خریداران مواجه گردید.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 6600 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف محدوده 10000 و 13000 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *