#افزایش_سرمایه

نمادهای مشمول #افزایش_سرمایه سرمایه

☑️مازاد تجدید ارزیابی👇
#غشهداب ۴۲۶٪ تایید حسابرس
#کوثر ۸۳٪ تایید حسابرس
#غسالم ۱۴۰۰٪ تایید سازمان بورس
#خصدرا ۱۷۰۰٪ دعوت به مجمع
#غگلپا ۴۱٪ دعوت به مجمع
#وبملت ۳۴۴٪ تایید حسابرس
#بکام ۱۲۴۰٪ تایید حسابرس
#غگرجی ۳۰۰٪ قطعی نشده
#چکارن ۱۱۹۸٪ تایید سازمان بورس
#ونوین ۳۵۷٪ تایید سازمان بورس
#غشان ۷۴۳٪ تایید حسابرس
#کفپارس ۲۲۰۸٪ تایید سازمان بورس
#قاسم ۴۱۰٪ تایید حسابرس
#غگلستا ۳۴۱٪ تایید حسابرس
#غدیس ۳۵۴٪ نظر هیئت مدیره
#سبزوا ۸۷۳٪ تایید حسابرس
#خمحرکه ۸۸۹٪ تایید سازمان بورس
#ومعلم ۱۹۲٪ نظر هیئت مدیره
#نطرین ۵۰۰٪ تایید حسابرس
#چکاپا ۳۲۱٪ تایید حسابرس
#غصینو ۳۳۲٪ تایید حسابرس
#فبستم ۴۴۵٪ نظر هیئت مدیره
#کاسپین ۵۶٪ نظر هیئت مدیره
#ختوقا ۴۹۹٪ دعوت به مجمع
—————————————-
☑️سود انباشته👇
#کسرا ۳۸٪ دعوت به مجمع
#وخاور ۱۰۰٪ تایید حسابرس
#درازک ۵۰٪ تایید توسط سازمان بورس
#وثنو ۱۰۰٪ تایید سازمان بورس
#کرمان ۱۰۰٪ تایید حسابرس
#تپمپی ۳۴٪ دعوت به مجمع
#وایرا ۱۰۰٪ نظر هیئت مدیره
#شسینا ۳۰۰٪ تایید حسابرس
#فپنتا ۳۰۵٪ تایید حسابرس
#ساراب ۴۰٪ نظر هیئت مدیره
#وبوعلی ۸۸٪ نظر هیئت مدیره
#فاسمین ۲۰۰٪ نظر هیئت مدیره
#وتوصا ۵۱٪ تایید سازمان بورس

—————————————–
☑️آورده نقدی👇
#آینده ۱۸۷٪ تایید حسابرس
#امید ۵۷٪ تایید حسابرس
#ساذری ۱۴۰۰٪ توسط سازمان رد شد
#تشتاد ۱۳۴٪ دعوت به مجمع
#پلاست ۷۶۸٪ نظر هیئت مدیره
#ارفع ۳۳٪ مرحله دوم نظر هیئت مدیره
#غاذر ۲۰۰٪ نظر هیئت مدیره
#سفار ۱۱۵٪ سازمان بورس رد کرد
#ختور ۲۵۰٪ تایید حسابرس
#کگاز ۴۰۰٪ تایید حسابرس
#فخاس ۵۰٪ نظر هیئت مدیره
#دتماد ۴۳٪ نظر هیئت مدیره
#میدکو ۶۹٪ نظر هیئت مدیره
#وملل ۶۵؛ نظر هیئت مدیره
#سمگا ۵۰٪ تایید سازمان بورس
#شصدف ۲۵۰٪ نظر هیئت مدیره
#کساوه ۲۳۵٪ نظر هیئت مدیره
#خرینگ ۶۷۴٪ تایید حسابرس
#وآوا ۶۷٪ تایید حسابرس
#کگهر ۱۰۳٪ تایید حسابرس
#بزاگرس ۲۶۰٪ تایید حسابرس
#تاخت ۵۰٪ نظر هیئت مدیره
#کگل ۱۰۸٪ تایید سازمان بورس
کدما ۱۵۶۶٪ نظر هیئت مدیره
#ثنور ۳۸٪ تایید سازمان بورس
—————————————
☑️سود انباشته وآورده نقدی👇
#پترول ۴۸٪ نظر هیئت مدیره
#دلر ۱۰۰٪ نظر هیئت مدیره
#غالبر ۸۰٪ تایید حسابرس
#دابور ۵۵٪ تایید سازمان بورس
#شپارس ۷۰٪ نظر هیئت مدیره
#پرداخت ۱۰۷٪ تایید حسابرس
#دعبید ۱۲۳٪ تایید حسابرس
#تکشا ۸۲٪ تایید حسابرس
#کفرا ۱۱۵٪ تایید حسابرس
#البرز ۲۷۵٪ نظر هیئت مدیره
#وتوکا ۵۵٪ تایید سازمان بورس
———————————–
☑️ سود انباشته و تجدید ارزیابی👇
#البرز ۲۷۵٪ نظر هیئت مدیره
#نوین ۱۲۰٪ تایید حسابرس
———————————–
☑️ آورده نقدی و تجدید ارزیابی👇
#غدشت ۵۰۳۰٪ نظر هیئت مدیره
#فاذر در شفاف سازی شرکت مطرح شده و قطعی نمی باشد
#مرقام در شفاف سازی شرکت مطرح شده و قطعی نمی باشد

📌نماد هایی که در لیست فوق وجود ندارند یا افزایش سرمایه ندارند یا جلسه مجمع افزایش سرمایه آنها برگزار شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *