شمع ھای ژاپنی

شمع ھای ژاپنی اصطلاحی است كه برای نمودارھای قیمت در معاملات سھام و ارز بكار میرود و اين اصطلاح از لحاظ تشابھی كه اين نمودارھا با شمع دارند انتخاب گرديده است . در ژاپن از صدھا سال قبل استفاده از اين نمودارھا در معاملات برنج شروع گرديده و بعدا بتدريج در ساير خريد و فروشھا تعمیم داده شده است . در سالھای اخیر استفاده از شمع ھا ی ژاپنی بعلت امتیازاتی كه در مقايسه با ساير نمودارھا دارند مورد استقبال فراوان بنیادھای مالی ساير كشورھا قرار گرفته و اكثرا از آنھا در تحلیل های تكنیكی خود استفاده مینمايند. شمع ھای ژاپنی خصوصیات كامل قیمت را در ھر مرحله زمانی ( سالیانه ، ماھیانه، ھفتگی ، روزانه ، ھر يك ساعت ، ھر نیم ساعت ، ھر پانزده دقیقه ………………… و ھر دقیقه ) به خوبی آشكار می نمايد اين خصوصیات عبارتند از :
( open ) ١ . قیمت آغازين
( close ) ٢ . قیمت پاياني
(High ) ٣ . بالاترين قیمت
( Low ) ٤ . پائین ترين قیمت
بدنه شمع فاصله و يا تفاوت بین قیمت آغازين و قیمت پايانی را ظاھر میسازد در صورتیكه قیمت آغازين در پائین قسمت بد نه باشد اين شمع مثبت و بمعنی ارتقاء قیمت بوده و در تصوير بالا به رنگ سفید نشان داده گرديده است درصورتیكه قیمت آغازين در بالای قسمت بدنه باشد اين شمع منفی و بمعنی تنزل قیمت بوده و در تصوير پائین برنگ سیاه نشان داده گرديده است . بديھی است كه انتخاب رنگھای بد نه، ھنگام ترسیم نمودار به سلیقه شخص بستگی داشته ولی در ھر حال مي بايد از يكديگر متمايز باشند خطوط عمودی كه در بالا و پائین بدنه شمع ترسیم میگردند بترتیب معرف بالاترين قیمت و پائین ترين قیمت در مرحله مورد نظر میباشند برخی از شمع ھا فاقد بدنه میباشند. بدين معنی كه فاصله بین قیمت شروع معامله و قیمت پايانی آن مساوی صفر بوده و در اين صورت بدنه ای وجود نخواھد داشت و بجای معروف گرديد ه اند Doji بدنه يك خط افقی ترسیم میگردد. اين نوع شمع ھا بنام دوجی برخی ديگر از شمع ھا فاقد شاخه فوقانی میباشند. بدين معنی كه بالاترين قیمت مساوی با قیمت شروع بوده است. معروف گرديده اند. The shaven head اين نوع شمع ھا بنام شمع ھای سر تراشیده برخی ديگر از شمع ھا فاقد شاخه تحتاني میباشند. بدين معنی كه پائین ترين قیمت مساوی با قیمت پاياني بوده ا ست. معروف گرديده اند The shaven bottom اين نوع شمع ھا بنام شمع ھای بھتر است در فارسی از آنھا بنام شمع ھای دم بريده ياد كنیم. اگر به نمودار يكی از سھام ھا در ھر مرحله زمان ی نگاه كنیم آنرا مركب از تعدادی شمع كه به ترتیب با ا ندازه ھا و رنگھا و صور مختلف نزديك يكديگر قرار گرفته اند مشاھده خواھیم كرد. طرز قرار گرفتن اين شمعھا نزد يكديگر و ھم چنین طول و رنگ و اندازه بدنه ھر يك از آنان تا حدود زياد وضعیت سھم مورد نظر ما را در گذشته و حال و احتمالا در آينده روشن كرده و جلوه گر میسازد. در اين رابطه بتدريج به تشريح يك يك شمع ھائی كه با شكلھا و نام ھا و رنگھا و اندازه ھا ی مختلف در يك نمودار ظاھر میگردند و پیغامھائی كه در ھر يك و يا ھر گروه از آنھا در مورد وضع بازار نھفته است میپردازيم. بدنه شمع ھا شمع ھای صعودی ( + ) بلند قامت

شمع های نزولی( – ) بلند قیمت

يكی از خصوصیات اين نوع شمعھا ارتفاع بدنه بوده كه میبايد معمولا حدود سه برابر ارتفاع شمع قبلی باشد نقطه آغاز قیمت میبايد نزديك انتھای دم شمع و نقطه بسته شدن قیمت میبايد نزديك شاخ (فتیله) شمع قرار گیرد. رنگ اين شمعھا روشن و شاخ و دم آنھا نسبتا كوتاه میباشد. در صورتیكه اين شمعھا در پائین رديف ساير شمعھای ديگر ايجاد گردند حاكی از اين میباشد كه احتمالا قیمت سھام به پائین ترين قیمت خود رسیده و در اينصورت شمع میتواند بر روی خط حمايت قرار گرفته و آنرا تائید نمايد.

 

کندل شناسی

چکش(Hammer)

يكی از خصوصیات اين نوع شمعھا ارتفاع بدنه بوده كه میبايد معمولا حدود سه برابر ارتفاع شمع قبلی باشد نقطه آغاز قیمت میبايد نزديك انتھای شاخ شمع و نقطه بسته شدن قیمت میبايد نزديك انتھاي دم شمع قرارگیرد. رنگ اين شمعھا تیره و شا خ و دم آنھا نسبتا كوتاه میباشد. در صورتیكه اين شمعھا در با لاي رديف ساير شمعھا ی ديگر ايجاد گردند حاكی از اين میباشد كه احتمالا قیمت سھام به با لاترين قیمت خود رسیده و در اينصورت شمع میتواند زير خط مقاومت قرار گرفته و آنرا تائید نمايد. ھمانطور كه قبلا بیان داشتیم، خطوط عمودی كه در بالا و پائین بدنه شمع ترسیم میگردند بترتیب معرف بالاترين قیمت و پائین ترين قیمت و دو شاخه بالائي و پائیني نامیده گرديده اند. ، shadow در مرحله مورد نظر میباشند. اين خطوط بنام ھاي فتیله جھت سھولت امر ما در بحث خود از آنھا بترتیب بنامھای شاخ (بالا ترين قیمت ) و دم ( پائین ترين قیمت) ياد مینمائیم. انتھای شاخ بلند شمع میتواند تائیدی بر نقطه مقاومت و ا نتھای دم بلند شمع تائیدی بر نقطه حمايت باشد.

مرد بدار آویخته (Hanging man)

اين شمع در صورتیكه به ر نگ تیره و يا روشن پس از سقوط عمده قیمت سھام ، در پائین ترين نقطه رديف شمعھا ظاھر شود حكايت از شروع ترقی قیمت و تغیر روند سھام مینمايد. چكش داری بدنه ای كوتاه و دمی دراز حدود لااقل دو برابر بدنه و فاقد شاخ ويا داراي شاخي كوچك میباشد. انتھاي دم دراز آن حدود سطح حمايت بوده و در صورت تائید شمع بعدی میتوان انتظار داشت كه قیمت ترقی نمايد و در اين صورت جھت اطمینان بیشتر میبايد قیمت آغازين شمع بعدی بالای قیمت شمع چكش باشد. ھمانطور كه ذكر گرديد اين شمعھا میتوانند ھم مثبت (سفید رنگ) و ھم منفی( سیاه رنگ) باشند ، ولی شمع ھای مثبت از لحاظ احتمال ترقی قیمت بیشتر قابل اطمینان ھستند. ھر اندازه دم چكش دراز تر و ارتفاع بدنه آن كوتا ھتر باشد در باره امكان تغیر جھت قیمت بیشتر میتوان اطمینان داشت چكش بعلت شباھت به اين نام خوانده شده است . ھمچنین اين نام بدين معنی است كه سطح حمايت به ا ندازه ای محكم و غیر قابل نفوذ است كه با چكش ھم نمیتوان آنرا از میان برداشت . بمعنی اندازه گیری عمق آب نیز خوانده اند. Takuri در عین حال ژاپنی ھا اين شمع را بنام در نمو دار بالا ، شمع چكش در پائین ترين نقطه رديف شمع ھا ظاھر گرديده و پس از آ ن قیمت سھام از قیمت ٨٢٫٧۵ تا قیمت ١٠٨٫٧ ترقی نموده است.

شمع های در بر گیرنده مثبت (Bullish Engulfing line)

اين شمع در صورتیكه پس از ترقی عمده قیمت سھام در بالا ی رديف شمعھا به رنگ تیره و يا روشن ظاھر شود حكايت از شروع سقوط قیمت و تغیر روند سھام مي نمايد. ” مرد بدار آويخته ” مانند “چكش” دارای بدنه ای كوتاه و دمی دراز میباشد. در حقیقت اين دو شمع كاملا مانند يكديگر بوده و ممكن است ھم به رنگ تیره و ھم به رنگ روشن ظاھر گردند. تفاوت اين دو شمع در محل ظھور آنھا است “چكش” در پا ئین رديف شمعھا و ” مرد بدار آويخته” در بالای رديف شمعھا ظاھر میشود. ھنگام ايجاد “مرد بدار آويخته ” در بالای رديف شمعھا در صورتیكه روند منفی توسط شمع بعدی تائید گردد میتوان انتظار داشت كه قیمت تنزل نمايد و در اين صورت جھت اطمینان بیشتر میبايد قیمت آغازين شمع ب عددی زير قیمت پاياني شمع “مرد بدار آويخته ” باشد و در سھام مبادرت كرد. (shorting) اينصورت میبايد احتمالا به فروش و يا پیش فروش ” مرد بدار آويخته ” داری بدنه ای كوتاه و دمی دراز حدود لااقل دو برابر بدنه و فاقد شاخ و يا داراي شاخي كوچك مي باشد. ھمانطور كه ذك ر گرديد اين شمعھا میتوانند ھم مثبت (سفید رنگ ) و ھم منف ی(سیاه رنگ ) باشند، ولی شمع ھا ی منفي از لحاظ احتمال تنزل قیمت بیشتر قابل اطمینان ھستند. ھر اندازه دم شمع دراز تر و ارتفاع بدنه آن كوتاه تر باشد درباره امكان تغیر جھت قیمت بیشتر مي توان اطمینان داشت. شاخ بلند و دم دراز شمعھا بترتیب میتوانند سطح مقاومت وسطح حمايت قیمت را احتمالا تعین نمايند. بدين معنی كه انتھا ی شاخ بلند شمع واقع در بالای رديف شمعھا میتواند تائیدی بر رسیدن قیمت به سطح مقاومت باشد و در اينصورت قیمت میبايد احتمالا يا به طرف پائین حركت نمايد و يا تا مدتي بلاتغیر بماند واز طرفي انتھای دم دراز شمع واقع در پائین رديف شمعھا میتواند تائیدی بر رسیدن قیمت به سطح حمايت باشد و در اينصورت قیمت میبايد احتمالا يا بطرف بالا حركت نمايد و يا تا مدتي بلاتغیر بماند.

شمع های منفی در برگیرنده (Bearish Englfing candles)

اين شمعھا از دو شمع با رنگھای متفاوت تیره و روشن تشكیل مي گردند . نخست شمع تیره رنگ ظاھر گشته و پس از آن شمع سفید رنگ با بدنه ای بلند تر شمع تیره رنگ اول را با شاخ و دم و يا بدون شاخ و دم در بر میگیرد بدين معنی كه قیمت پايان ی شمع سفید بالای قیمت آغازين شمع سیاه و قیمت آغازين شمع سفید زير قیمت پايانی شمع سفید قرار مي گیرد. در صورتیكه اين دو شمع ھنگام يك روند منفي ظا ھر گردند احتمالا حكايت از يك تغیر روند قريب الوقوع می نما يند ولی پیدا شدن آنھا در يك روند مثبت حاكی از تغیر روند نمی باشد. در موارد بخصوصی ممكن است شمع اول فاقد بد نه بوده و بجای بد نه فقط يك خط ترسیم گرديده باشد . نكته ديگر اينكه ھر قدر ارتفاع شمع دوم بیشتر باشد و شاخ و دمش معاول را در بر بگیرد از اھمیت ويژه ا ی بر خوردار بوده و احتمال تغیر روند بیشتر میگردد . در صورتیكه شمع دوم فقط كمی از شمع ا ول بلند تر باشد امكان دارد كه قیمت در يك خط افقی حركت كرده و قادر به تنزل نباشد.

 

کندل پوشش ابر تیره

پوشش ابر تیره (Dark cloud cover)

اين شمعھا از دو شمع با رنگھا ی متفاوت تیره و روشن تشكیل مي گردند . نخست شمع سفید رنگ ظاھر گشته و پس از آن شمع تیره رنگ با بدنه ای بلند تراز سفید رنگ اول را با شاخ و د م و يا بدون شاخ و دم در بر مي گیرد . بدين معنی كه قیمت آغازين شمع تیره بالا ی قیمت پاياني شمع سفید و قیمت پاياني شمع تیره زير قیمت آغازين شمع سفید قرار مي گیرد . در صورتیكه اين دو شمع ھنگام يك روند مثبت ظاھر گردند احتمالا حكايت از يك تغیر روند قريب الوقوع می نمايند ولی پیدا شدن آنھا در يك روند منفي حاكی از تغیر روند نمی باشد. در موارد بخصوصی ممكن است شمع اول فاقد بد نه بوده و بجای بدنه فقط يك خط ترسیم گرديده باشد نكته ديگر اينكه ھر قدر ارتفاع شمع دوم بیشتر باشد و شاخ و دم شمع اول را در بر بگیرد از اھمیت ويژه ای بر خوردار بوده و احتمال تغیر روند بیشتر میگردد . در صورتیكه شمع دوم فقط كمی از شمع اول بلند تر باشد امكان دارد كه قیمت در يك خط افقی حركت كرده و قادر به ترقي نباشد.

شامل دو شمع بترتیب برنگھای سفید و تیره میباشد . شمع اول سفید رنگ و شمع دوم تیره رنگ و ھر دو بلند قامت مي باشند. شمع دوم بالا ی شاخ شمع اول باز شده ومي بايد به تدريج به لا اقل ٥٠ ٪ حدود بدنه شمع سفید يا نیمي از آن رخنه كرده و نزديك انتھای دم خود بسته گردد. در صورتیكه  تشكیل اين دو شمع در بالاترين نقطه رديف شمعھاي ديگر انجام گیرد حاكی از تغیر روند و تنزل قیمت خواھد بود. اگر شمع تیره كمتر از نصف شمع سفید را در برداشته باشد تغییر روند و تنزل قیمت مي بايد توسط شمع بعدی و يا شمع سوم تائید گردد. “پوشش ابر تیره ” احتمالا معرف رسیدن قیمت به سطح مقاومت نیز میباشد ولی در پاره ا ی از موارد قیمت سطح مقاومت را شكسته و به ( shorting ) ترقی خود ادامه مي دھد و به اين دلیل معامله گرانی كه به محض تشكیل دو شمع به امید تنزل قیمت اقدام به پیش فروش سھام مي نمايند مي بايد نقطه توقف خود را بالای شاخ شمع تیره قرار دھند و در صورتیكه شمع تیره فاقد شاخ باشد نقطه توقف را در بالای سر آن در نظر گیرند.

رسوخ گر

شامل دو شمع بترتیب برنگھای تیره و سفید میباشد . شمع اول تیره رنگ و شمع دوم سفید رنگ و ھر دو بلند قامت مي باشند. شمع دوم پائین انتھاي دم شمع اول باز شده ومي بايد به تدريج به لا اقل ٥٠ ٪ حدود بدنه شمع تیره يا نیمي از آن رسوخ كرده ودر نیمه بالاي شمع تیره رنگ بسته گردد . در صورتیكه تشكیل اين دو شمع در پائین ترين نقطه رديف شمعھاي ديگر انجام گیرد، حاكی از تغیر روند و ترقي قیمت خواھد بود.

ستاره (Star formation)

ستاره با بدنه ا ی نسبتا كوتاه به رنگ سفید يا تیره در بالا و يا در پائین رديف شمعھا و با فاصله از شمع بلند قامت قبلی( بدون در بر گرفتن شمع قبلی) ظاھر شده و از تغیر احتمالی روند حكايت میكند. ستاره امكان دارد در چھار حالت مختلف به نامھای ذيل تشكیل گردد:
*ستاره صبح
*ستاره شب
* ستاره دوجی
* ستاره شھابسنگ

ستاره صبح

اين شمع پس از كمی فاصله (به سمت پائین ) در قسمت تحتانی يك شمع تیره رنگ بلند قامت ھنگام روند منفی در قسمت پائین رديف شمعھا تشكیل گرديده و در صورت ايجاد يك شمع سوم سفید رنگ بعد از خود حكايت از تغیر روند و ترقی قیمت مي نمايد. ظھور اين سه شمع غلبه خريداران را بر فروشنگان تائید مي نمايد و بنابر اين مي توان در انتظار ارتقاء قیمت بود.

ستاره شب

اين شمع پس از كمی فاصله (به سمت بالا ) در قسمت فوقاني يك شمع سفید رنگ بلند قامت ھنگام روند مثبت در قسمت بالاي رديف شمعھا تشكیل گرديده و در صورت ايجاد يك شمع سوم تیره رنگ بلند قامت بعد از خود حكايت از تغیر روند و تنزل قیمت مي نمايد. ظھور اين سه شمع غلبه فرو شندگان را بر خريداران تائید مي نمايد و بنا بر اين مي توان در انتظار تنزل قیمت بود. وجه تسمیه و يا نام گذاری شمع ھا بر پايه پیامھائی است كه در بر دارند. بعنوان مثال نام شمع ستاره صبح اشاره به عطارد در منظومه شمسی است كه به ھنگام سحر در آسمان درخشان گرديده و نويد طلوع آفتاب را مي دھد و به ھمین ترتیب شمع ستاره صبح ھنگام ظھور مژده ترقی قیمت را به معامله گرانی كه سھام خود را پیش فروش نكرده اند ھديه مي نمايد . شمع ستاره شب اشاره به زھره مي باشد كه پس از ظھور آن ھنگام شب و تاريكی فرا مي رسد و احتمالا تنزل قیمت پس از ايجاد شمع ستاره شب پديد می آيد. دوجي شمعی است كه قیمت آغاز آن با قیمت پايانی مساو ی بوده و يا دارای اختلاف كمی مي (Doji) ھمانطور كه قبلا بیان داشتیم شمع دوجی باشد و بنابراين شمع فاقد بدنه بوده و بجای بدنه خط افقی كوچكی روی شمع قرار مي گیرد. ستاره دوجی شب در صورتیكه شمع دوجی با فاصله در بالا ی شمع سفید بلند قامتی در رديف بالا ی شمعھا و در حین يك روند مثبت ايجاد گردد و پس از آن شمع بلند قامت تیره رنگی ظاھر گردد اين سه شمع بنام ” ستاره دوجی شب ” خوانده شده و حكايت از تنزل احتمالی قیمت و تغیر روند مي نمايد. ضمنا بايد توجه نمود كه شمع تیره رنگ بلند قامت سوم ، شمع سفید بلند قامت اول را كه مقابل آن است از دور در بر گرفته و احاطه كرده باشد.

ستاره دوجی صبح

در صورتیكه شمع دوجی با فاصله در پائین شمع تیره رنگ بلند قامتی در رديف پائین شمعھا و در حین يك روند منفي ايجاد گردد و پس از آن شمع بلند قامت سفید رنگی ظاھرشود اين سه شمع بنام ” ستاره دوج ی صبح ” خوانده شده و حكايت از ترقي احتمالی قیمت و تغیر روند مي نمايد ضمنا بايد توجه نمود كه شمع سفید رنگ بلند قامت سوم ، شمع تیره رنگ بلند قامت اول را كه مقابل آن است از دور در بر گرفته و احاطه كرده باشد.

( Shooting Star ) ستاره شھابسنگ

اين ستاره كوتاه قامت و فاقد دم ويا دارای دمی بسیار كوتاه و شاخی بلند بوده و در بالای رديف قیمتھا و تر جیحاً با فاصله از شمع قبلی ايجاد مي گردد. ظھور ستاره شھابسنگ غالبا حكايت از تغیر روند و تنزل قیمت مینمايد. ستاره شھابسنگ مانند نمودار بالا مي تواند ھم چنین بدون بدنه و بدون دم در بالاي رديف شمعھا ظا ھر گردد و حكايت از تغیر روند و تنزل قیمت نمايد. در تحلیل تكنیكي شمعھا و بمنظور استفاده كامل از مطالعه آنھا واطمینان بیشتر توصیه مي گردد كه ھمواره پیغامھای نھفته در آنھا را فقط در صورت تطابق با آنچه شاخص ھای ديگر نمودار مي سازند پذيرفت.

( Inverted Hammer ) چكش وارونه

اين شمع ظاھرا شبیه به ” ستاره شھابسنگ ” میباشد ولی بر خلاف ستاره شھابسنگ كه در بالآی رديف شمعھا و ھنگام روند بالارو ظاھر مي گردد، چكش وارونه در پائین رديف شمعھا ھنگام روند پائین به رنگھای تیره و يا روشن نمايان مي شود و در صورتی كه نقطه آغاز شمع بعدی بالای بدنه آن انجام گردد حكايت از برگشت روند بسوی بالا و ارتقاء قیمت مي نمايد. ضمنا ھر اندازه فاصله شمع بعدی به طرف بالا از چكش وارونه بیشتر باشد اطمینان بیشتری نسبت به ارتقاء قیمت مي توان داشت.

Harami بار دار

در زبان ژاپنی قديم به معنای حامله بودن و يا بار دار بودن و شامل دو شمع مي باشد كه شمع اول بلند قامت و به منزله مادر و Harami شمع دوم دارای بدنه ای كوتاه و به منزله جنین و يا كودك مي باشد. ظھور اين دو شمع ، توقف و يا بطئی شدن حركت روند و يا احتمالا تغیر روند را خبر مي دھد ولی احتمال تغیر روند نسبتا ضعیف مي باشد. ھر دو شمع مي توانند به رنگھا ی روشن ( مثبت) و يا تیره (منفی) ظاھر شوند ، ولی ھنگام ظھور غالبا رنگ شمع مادر با رنگ شمع كودك متفاوت است. در قسمت بالاي رديف شمعھا ظاھر گردد حاكی از ركود قیمت و يا تغیر جھت روند به طرف پائین و در نتیجه ( Harami ) در صورتیكه باردار تقلیل قیمت مي باشد و در اين حال شمع مادر به رنگ روشن و يا سبز و شمع كودك به رنگ تیره و يا قرمز ظاھر مي گردد. در قسمت پائین رديف شمعھا ظاھر گردد حاكی از ركود قیمت و يا تغیر جھت روند به طرف بالا و در نتیجه ارتقا ( Harami ) در صورتیكه باردارء قیمت مي باشد و در اين حال شمع كودك به رنگ روشن و يا سبز و شمع مادر به رنگ تیره و يا قرمز ظاھر مي گردد.

 (Harami cross) باردار x

خوانده مي X در صورتیكه بدنه شمع كودك تبديل به يك خط افقی گشته و به شكل دوج ی (+) ظاھر گردد دو شمع مادر و كودك بنام باردار حكايت از تغیر روند مي نمايد و احتما ل اين تغیر بیش از احتمال تغیر روند در باردار مي باشد. X شوند. باردار در رديف بالا ی شمعھا و شمع مادر به رنگ روشن و يا سبز ظاھر شود میتوان انتظار احتمالی سقوط قیمت را در نظر X در صورتیكه باردار داشت. خوانده مي X در صورتیكه بدنه شمع كودك تبديل به يك خط افقی گشته و به شكل دوج ی (+) ظاھر گردد دو شمع مادر و كودك بنام باردار حكايت از تغیر روند مي نمايد و احتمال اين تغیر بیش از احتمال تغیر روند در باردار مي باشد . X شوند. باردار در رديف پائین شمعھا و شمع مادر برنگ تیره و يا قرمز ظاھر شود مي توان انتظار احتمالی ارتقاء قیمت را در نظر X در صورتیكه باردار داشت. در صورتیكه شمع كودك روبرو ی قسمت بالای شمع مادر و يا روبروی قسمت پائین شمع مادر قرار گرفته باشد (شكل بالا )، شانس ركود قیمت نسبت به تغیر روند افزايش مي يابد .ولی اگر شمع كودك از سر شاخ تا انتھای دم روبروی میانه شمع مادر قرار گیرد شانس تغیر روند نسبت به ركود قیمت فزونی می يابد. ھمانطور كه قبلا ذكر گرديد ھر دو شمع مي توانند به رنگھا ی مختلف كنار ھم قرار گیرند ولی اگر پس از سقوط قیمت در رديف پائین شمعھا، شمع مادر برنگ روشن(مثبت) و شمع كودك برنگ تیره(منفی) ظاھر شوند احتمال تغیر روند زياد تر مي گردد. در حقیقت ظھور شمع مادر به رنگ روشن خود دلیلی بر اتمام دوران تنزل قیمت و آغاز ارتقاء قیمت مي باشد. و به ھمین ترتیب اگر پس از ارتقاء قیمت در رديف بالاي شمعھا ، شمع مادر برنگ تیره (منفی) شمع كودك به رنگ روشن (مثبت ) ظاھر شوند احتمال تغییر روند زياد تر مي گردد. در حقیقت ظھور شمع مادر به رنگ تیره خود دلیلی بر اتمام دوران ارتقاء قیمت و آغاز تنزل قیمت مي با شد.

Tweezers Tops

ھنگامیكه انتھای شاخھا ی دو شمع مجاور ( ويا نزديك به يكد يگر ) و يا انتھای شاخ يك شمع و انتھا و يا ابتداي بدنه شمع مجاور آن در يك سطح قرار گیرند، احتمال تغییر ر وند از مثبت به منفی امكان پذير مي گردد و در صورتیكه يكی از دو شمع خود از شمعھای شاخص تغییر روند باشد(مانند مرد بدار آويخته) احتمال تغیر روند به مراتب بیشتر مي شود.

Tweezers Bottoms

ھنگامیكه انتھای دم ھای دو شمع مجاور(ويا نزديك به يكديگر) و يا انتھای دم يك شمع و انتھا و يا ابتداي بدنه شمع مجاور آن در يك سطح قرار گیرند احتمال تغییر روند ازمنفی به مثبت امكان پذير مي گردد و در صورتیكه يك ی از دو شمع خود از شمعھای شاخص تغیر روند باشد(مانند چكش) احتمال تغیر روند به مراتب بیشتر مي شود. به معنی موچین بوده و اين نامگذاری بعلت شباھت اين شمعھا به دو لبه مساوی يك موچین مي باشد.

 

کندل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *