رندی مک لین

رﻧﺪی ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی رﺍ با ﺷﺮوع ﺑﺎزﺍر ﺍرز در دهه ۷۰  آﻏﺎر ﮐﺮد و کسی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺍنست در ﺳﺎل ﺍول ﻣﻌﺎﻣﻠه ﮔﺮی ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ۲۰۰۰ دﻻری رﺍ ﺑﻪ ۷۰/۰۰۰ دﻻر ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ دهد. رﻧﺪی ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۰ ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﺳﻮد ﮐﻨﺪ و ﺍز ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺣﻔﻆ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﺪﺍری ﻓﻮق ﺍﻟﻌﺎدﻩ ﺍی دﺍﺷته ﺍﺳﺖ. ﺍو در ﻣﺪت ۲۰ ﺳﺎل ﻣﻌﺎﻣله ﮔﺮی خود ۱۸ ﺳﺎل ﺳﻮد آوری دﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ !!

رﻧﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪ است ﮐﻪ هر ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎرﺍر ﺍرز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻌﺎﻣله ﮔﺮی در آﻥ هم ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺍوﻥ در دهه ۷۰ ﺣﺮﮐﺖ های ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺍز ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ، ﻣﻮج ﺳﻮﺍری ﮐﺮد. ﺍو همﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ است در دهه هفتاد میلادی ۹۰ درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ۱۰ درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣله گری وﻟﯽ ﺍﮐﻨﻮﻥ ۲۵ درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ۷۵ درﺻﺪ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در دورﻩ ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺍی ورود و ﺧﺮوج ﺧﯿﻠﯽ ﺍز ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردﺍر ﺷﺪﻩ .

ﺑﻪ گفته ﻣﮏ لین ﺍو هرگز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﮐﻒ ها و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻩ و معتقده ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ رو ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨد ‏(ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و دودﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺍدﺍﻣﻪ روﻧﺪ وﺟﻮد دﺍرﻩ) ﺑﻠﮑﻪ ﺍوﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤاند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺧﻮدﺵ رو ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺵ رو ﺑﻪ معامله ﮔﺮ متعهد ﮐﻨد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین بهترین و ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ و انتهای آﻥ.

ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دورﻩ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺍر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﻩ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮد آور ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮﺍ ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی غلط ﺍز ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی درست ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

رندی مک لین

ﻣﮏ لین دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮدﺵ رو ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ :

۱-سیستم معاملاتی:  ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺵ. ﺷﯿﻮﻩ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاند ﺣﺎﻟﺖ و ﯾﺎ نیازهای ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺍﻧﯽ ﺍوﻥ را رو ﺑﺮ آوردﻩ ﮐﻨد.

۲-ﻣﺪرﯾﺖ رﯾﺴﮏ: در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮏ لین هیچ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍر ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﺮدﻩ و ﺑﺮﺍی ﺍرﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺧﻮدش ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدﻥ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺍردی ﮐﻪ در دورﻩ ﺳﻮد آوری و ﺍﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدﻩ و در دورﻩ ﻫﺎی ﺿﺮر دﻩ ﺑﺸﺪت کاهشﺣﺠﻢ رو در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻗﺮﺍر دﺍدﻩ. ﻣﮏ لین ﺑﻪ ﺧﻮدﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻩ و ﺍز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺍﻓﺰﺍیش و کاهش ﺣﺠﻢ در ﻓﺮﺍز و ﻓﺮود ﻫﺎی روﻧﺪ ﺧﻮدش ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻩ .

۳-حد ضرر: ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺍر ﭘﯿﺶ روی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر دﻩ ﮐﻪ در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ هم ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر ده ﺍﺟﺎزﻩ ﭘﯿﺶ روی داده ﺑﺸﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ ﺍز آﻥ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد .

۴-مکتوب کردن معاملات: ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آنها ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍز ﺗﮑﺮﺍر ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺍز دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻣﯿﺪوﻧﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﮏ لین ﯾﮏ معامله ﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑالی ﺑﻮدﻩ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ میگرفته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *