0
0

قرارداد فروشگاه شیراز

قرارداد الکترونیکی فروشگاه شیراز

لطفا فرم زیر را به طور کامل و با دقت پرُ کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
  • جنسیت
  • آقا
  • خانم
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره حساب جهت تسویه(بنام شخص ارسال کننده آگهی)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره کارت بانکی جهت تسویه(بنام شخص ارسال کننده آگهی)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
اپلود تصویر کارت ملی الزامی میباشد
آپلود تصویر کارت ملی (الزامی)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ تکمیل و ارسال قرارداد
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تایید میکنم که اطلاعات وارده در این فرم کاملا صحیح میباشد
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
متن قرارداد (لطفا با دقت مطالعه کنید)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!