0
0

سهام های پیشنهادی1399/10/2

165 بازدید

سرمایه‌ گذاری نیرو با نماد (ونیرو) با بیش از 10 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه برق واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

این سهم در نزدیکی باند حمایتی 400 – 380 قرار دارد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 380 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 500 ، 600 ، 770 و حوالی 1000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

آنچه در این مطلب میخوانید

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

سرمایه‌گذاری‌ رنا با نماد (ورنا) با نزدیک به 8 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه خودرویی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

این سهم اکنون در نزدیکی حمایت 700 قرار دارد.

 

با حدضرر تثبیت قیمت زیر 700 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف محدوده 1000 ، 1500 ، 2000 و 2200 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

سرمایه‌گذاری سایپا با نماد (وساپا) با یبش از 10 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه سرمایه گذاریها واقع در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس است.

 

این سهم اکنون در نزدیکی حمایت 700 قرار دارد.

 

با حدضرر تثبیت قیمت زیر 700 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف محدوده 1100 ، 1200 ، 2000 و 2600 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

سرمایه گذاری سبحان با نماد (وسبحان) با بیش از 1 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه سرمایه گذاریها واقع در بازار اول فرابورس است.

 

وسبحان در نزدیکی باند مقاومتی 1000 قرار دارد.

 

در صورتیکه موفق به شکست صحیح و عبور از آن گردد ، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر همین سطح ، ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف محدوده 1200 ، 1400 و 1500 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

شرکت زامیاد با نماد (خزامیا) با یبش از 5 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه خودرویی واقع در بازار دوم بورس است.

 

این سهم در نزدیکی باند حمایتی 1200 – 1000 قرار دارد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1000 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1650 ، 2000 ، 2500 ، 3000 و حوالی 4000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

حفاری شمال با نماد (حفاری) با 5 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه استخراج نفت گاز واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

روز گذشته این سهم در نزدیکی حمایت 1200  با قدرت خوب خریداران ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1200 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف 1500 ، 1700 ، 1800 ، 2000 و 2300 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

کالسیمین‌ با نماد (فاسمین) با 6 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه فلزات اساسی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

در آستانه شکست خط روند نزولی و تثبیت قیمت بالای محدوده 2000 است و روز گذشته نیز پرتقاضا ظاهر شد.

 

در صورت شکست صحیح خط روند نزولی و با حد ضرر تثبیت قیمت زیر آن ، ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 2500 ، 2700 و 3000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

کلر پارس با نماد (کلر) با 327 میلیون برگ سهم شرکتی کوچک از گروه محصولات شیمیایی واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

در آستانه شکست خط روند نزولی و تثبیت قیمت بالای محدوده 8000 است.

 

در صورت شکست صحیح خط روند نزولی و با حد ضرر تثبیت قیمت زیر آن ، ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 9000 ، 10000 و 11000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

سیمان ‌مازندران‌ با نماد (سمازن) با بیش از 1 میلیارد برگ سهم شرکیت متوسط از گروه سیمانی واقع در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس است.

 

سمازن روز گذشته با موفقیت پولبک به 1000 را تکمیل و پرتقاضا ظاهر شد.

 

 با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1000 ، ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف محدوده 1200 ، 1500 و حوالی 2000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

توزیع دارو پخش با نماد (دتوزیع) با 1 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه دارویی واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

این سهم پش از شکست خط روند نزولی ، روز گذشته پولبک به آنرا با موفقیت به پایان رسانید و با قدرت خوب خریداران و پرتقاضا ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر خط روند نزولی شکسته شده ، ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 3500 ، 4000 ، 5000  و حوالی 6000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

پتروشیمی زاگرس با نماد (زاگرس) با بیش از 2 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه محصولات شیمیایی واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

زاگرس در نزدیکی باند مقاومتی 21000 – 20000 و در آستانه صدور سیگنال شکست صعودی (Bullish Breakout) قرار دارد و روزگذشته نیز حجم معاملاتی نزدیک به 6 برابر میانگین ماهانه را نیز ثبت نمود و پرتقاضا ظاهر شد.

 

در صورت شکست صحیح این سطح ، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 20000 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف 30000 و 31000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

تولیدی چدن سازان با نماد (چدن) با نزدیک به 2 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه محصولات فلزی واقع در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس است.

 

پدن روز گذشته و با قدرت خوب خریداران و ثبت حجم معاملاتی بیش از 2برابر میانگین ماهانه پرتقاضا ظاهر شده است و اکنون در آستانه عبور از باند مقاومتی 4000 – 3800 قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح این سطح ، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 20000 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف محدوده 5000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=3617
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دانش سرمایه آرکا
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد سهام های پیشنهادی1399/10/2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.